<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227802&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=texelsecourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=179" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo texelsecourant.nl
Het strandje van Ceres.
Het strandje van Ceres. (Foto: Ton Zegers)

Arie Lap dient amendement in om Ceres open te houden

  Divers

"De tekening voor de zandige dijk van de Prins Hendrikpolder moet zodanig worden gewijzigd dat het fietspad tussen Oudeschild en Ceres toegankelijk blijft."

Dat is de strekking van de motie die Arie Lap, hoofdingeland bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, vanavond indient tijdens de beraadslaging over de zandige PH-dijk.

"Er is sinds 1976 altijd gebruik gemaakt door fietsers en voetgangers van deze buitendijkse werkweg. Dit gebeurt ook elders op het eiland en op de meeste dijken in het beheersgebied van HHNK. Het recreatief medegebruik van deze dijken past in het beleid van HHNK. De dijk zelf is geen Natura 2000 gebied, de Waddenzee wel, waarbij historisch medegebruik van de Waddenzee wordt geaccepteerd. Het is aannemelijk dat fietsers op dit pad geen bedreiging voor natuurontwikkeling vormen. Het toegankelijk houden van het buitendijkse fietspad vergroot het maatschappelijke draagvlak voor de dijkversterkingplannen en kan wellicht resulteren in minder of geen beroepen tegen het projectplan."

Texels Belang

Texels Belang gaat een stap verder. De partij richt een krachtige oproep aan het college van b en w om de ontwikkeling van de zandige variant van de Prins Hendrikdijk (= buitendijkse versterking) stop te zetten. "Voor het te laat is." " Het definitieve plan leidt tot afsluiting en ontoegankelijk worden van Ceres, een recreatief en toeristisch geliefd gebied van Texel. Het plan voldoet niet aan de omschrijvingen zoals op 13 april 2011 door de Raad in de onderzoeksbijdrage is meegegeven. (Voordelen op ecologisch, recreatief, toeristisch, landbouw en landschappelijk gebied; zie bijlage). Het is een groot misverstand dat er op Texel een breed levende wens voor een zandige buitenwaartse versterking is. Het is nimmer de bedoeling geweest een afgesloten natuurgebied te creëren, ontoegankelijk voor Texelaar, toerist en recreant." Eiland Belang steunt de oproep. 

College van b en w van Texel

In een reactie zegt het college van b en w te handelen conform de besluitvorming van de raad afgelopen zomer, waarbij de raad geld heeft vrijgemaakt. En verder: "Het college was en is in het proces formeel is niet de partij waar een eventuele oproep om te stoppen, aan gericht kan worden. Los daarvan is het college van mening dat stoppen ook onverstandig zou zijn, als het al kan." B en w stellen "Het is nadrukkelijk niet wenselijk in een late fase een aanvankelijk Texels initiatief, waar zeer stevig voor is gelobbyd, alsnog zelf te willen stoppen."Het is de inschatting dat een dergelijk verzoek de wederzijdse verstandhouding tussen gemeente en HHNK, zeker met inachtneming van de lopende de actuele dijkverzwaring en daarbij spelende overige gemeentelijke wensen, geen goed zal doen."

"Daarbij was en is het college van mening dat Texel zo spoedig mogelijk veilig moet zijn; de aanleg van de PH-zanddijk is de snelste mogelijkheid daartoe. Indien de plannen nu in de koelkast gezet worden gaat het weer jaren duren voordat er daadwerkelijk maatregelen voor dat dijkvak ten aanzien van de veiligheid van Texel getroffen gaan worden. Naast het feit dat er een lange periode mee gemoeid is, komen er ongetwijfeld opnieuw maatschappelijke vraagstukken en dilemma's naar boven, zoals bijvoorbeeld het gebruiken van boerenland, om de dijk te verstevigen, waar ook dan weer antwoorden op gezocht zullen moeten worden."

"Het is ten slotte niet mogelijk om op zo'n korte termijn uw vraag met het HHNK te overleggen, maar het is bijvoorbeeld ernstig de vraag of zij aan de verplichting vanuit het Rijk om Texel tijdig veilig te maken nog kunnen voldoen indien nu geen besluitvorming over de realisatie plaatsvindt. Dit is ook al eerder gedeeld; de vraag rijst zelfs of het reëel is te veronderstellen dat er nog gestopt kán worden. Al een aantal keren heeft het college erkend het te betreuren dat in het eindontwerp het belang van het strandje Ceres te weinig is onderkend. Dat onderdeel van de PH-Zanddijk mag wat het college betreft anderzijds niet de reden zijn het project te stoppen, zou dat kunnen. Het college volgt daarin de meerderheid van de gemeenteraad. Het college is zich wel bewust van het belang van het Ceres strandje voor Texel en heeft kennis genomen van het standpunt van het hoogheemraadschap over het voornemen tot afsluiten van de aan te leggen PH-zanddijk. Het college zegt nog steeds toe zich, na de realisering van de zandige variant, in te willen spannen om in overleg met het HHNK te bekijken op welke wijze de negatieve gevolgen van het verdwijnen van het Ceres strandje toch gecompenseerd kunnen worden."

Protest

Vanmiddag om 13:00 uur staat een protest gepland bij het gemeentehuis. 


Tekening van het plan voor de zandige PH-dijk waarover het hoogheemraadschap vanavond besluit. 

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, hoofdredacteur Texelse Courant en Texel Magazine. Lid Redactioneel Overleg Nederlandse Nieuwsblad Pers.

6 reacties

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227802&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=texelsecourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=179" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten

Wat vindt u?

Bij een gekozen burgemeester:Reageren!
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227808&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=texelsecourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=179" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227792&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=texelsecourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=179" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227804&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=texelsecourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=179" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227810&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=texelsecourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=179" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>