Over de parkeer- en verkeerssituatie bij Waalderend werd gespeuld met Ouwe Sunderklaas.
Over de parkeer- en verkeerssituatie bij Waalderend werd gespeuld met Ouwe Sunderklaas.

Wat ik zeggen wou: Waalderend

Algemeen

In november dit jaar heeft een meerderheid van de gemeenteraad aangegeven geen verklaring van geen bedenkingen te willen afgeven voor de nieuwbouw van Welkoop/AH enz. Hier heeft een eerlijke stemming plaats gevonden en dat een enkel raadslid zat te slapen op dat moment van stemming, is dan jammer. Nu willen "de slapers" dit punt opnieuw ter discussie brengen en in stemming brengen. Hoever kan je gaan als raadslid om dit te willen en hoe geloofwaardig komt een raadslid over om ditzelfde onderwerp weer in stemming te brengen. Het getuigt van weinig eerbied naar de burger toe. Wij zijn altijd van mening geweest dat de raadsleden zitting nemen in de Gemeenteraad en daar de burger vertegenwoordigen. Men neemt nu duidelijk stelling om de projectontwikkelaar ter wille te zijn. Woontij, wilde indertijd een nieuwe Welkoop bouwen met 12 woningen, maar omdat het nieuwbouwplan De Volmolen eraan kwam, heeft Woontij gekozen om eerst hier te gaan bouwen, er was meer aan te verdienen. "Bouwen in de wei is immers veel goedkoper en gaat procedureel sneller en stuit op minder bezwaren dan bouwen in het dorp" zo schreef Woontij indertijd aan de raadsleden. En nu zielig doen omdat het zoveel extra veel geld kost elke maand dat het langer duurt voordat men mag beginnen. Nu voldoet dit bouwplan niet aan de gestelde regels van het bestemmingsplan omdat het gebouw bijna 5 meter hoger wordt dan toegestaan. Onbegrijpelijk voor 10 voor Texel, dat het college van B en W hierin mee wil gaan, je gaat je zo langzamerhand afvragen wat voor soort afspraken er indertijd zijn gemaakt om dit plan te realiseren. Wat blijft er over van een bestemmingsplan als het per project kan veranderen? Dit kan precedentwerking in de hand werken.

In de raadscommissie vergadering van maart 2012 vertelde mijnheer Plateijn namens een aantal bewoners van de Waalderstraat het volgende: " de zienswijzen betreffen voornamelijk de gevolgde procedure en vooral de omissies hierin. Eerste conclusie was dat het voorliggende plan niet alleen in strijd is met de bestaande bestemming bedrijfsdoeleinden, zoals het college in de omschrijving van het besluit doet voorkomen, maar bijvoorbeeld ook met de toegestane bouwhoogten. Het college stelt zich in de reactie op de ingediende zienswijze onder punt 1, over hoogte, horizonvervuiling en dorpse aanzicht overigens dubbelzinnig op het standpunt dat de realisatie van een bedrijf van 9 meter hoogte met een aanzienlijk oppervlakte van het bouwblok, GEEN GEWENSTE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING IS op deze locatie. Vervolgens stelt het college echter, dat er sprake is van een goede ruimtelijke onderbouwing, terwijl er thans sprake is van bijna een verdubbeling van de bouwhoogte. " Einde citaat.; hoe gek kan het lopen. Dit plan is te ingrijpend en wijkt te sterk af van het vigerende bestemmingsplan.

Wij willen toch een beroep doen op de politieke partijen om dit geheel nog eens te overdenken. Texels Belang verschuilt zich achter de nota van uitgangspunten die door de raad is aangenomen. Echter, de aanvullende opdracht van de raad was om met de aanvrager tot een hoogteaanpassing te komen en om met een plan voor verkeersveiligheid te komen ( inclusief geluidsnormen).

Men is gegaan van 18 meter hoogte naar ruim 14 meter hoogte en er zijn nog steeds grote verschillen over de verkeersveiligheid en de geluidsnormen worden overschreden. Dus deze heikele punten zijn niet opgelost.

Waarom het CDA voorstander is van dit plan, hebben we niet kunnen achterhalen. In een van de laatste raadsvergaderingen maakte het CDA zich zorgen om de komende leegstand van de oude AH en vervolgens gooien ze dit standpunt over boord en willen gaan voor volledige nieuwbouw. Hoe geloofwaardig wil je als politieke partij nog overkomen?

Tenslotte de heer Waerts, voorheen van Texel 2010. Toen was dit raadslid net als de hele partij Texel 2010 geen voorstander van dit plan. Nu wil hij zich aansluiten bij D66 ( ook geen voorstander van dit huidige plan), maar gaat hij een eigen koers varen en wil alsnog voor dit plan stemmen. Hoe geloofwaardig komt dit over?

De raadsleden van de Partij van de Arbeid scharen zich achter hun wethouder Hercules, dat is hun goed recht maar een afwijkend standpunt innemen in dit geval is absoluut niet misdadig. Raadslid Lely zei nog in de raadscommissie vergadering van maart 2012 dat de hoogte van het gebouw het grote pijnpunt is. Bovendien stelde hij dat de aanvragers steeds grenzen hebben opgezocht en opgerekt, zowel emotioneel als wettelijk. Allemaal pijnpunten, maar hij is dit waarschijnlijk vergeten.

Ons inziens mag dit onderwerp niet opnieuw in stemming worden gebracht, de geloofwaardigheid van de raadsleden staat op het spel en met de verkiezingen in het vooruitzicht stellen zij zich nu kwetsbaar op.

Het bestuur van 10 voor Texel

 

 

cc: college B en W, de media

Afbeelding
Schouw sloten begint op 16 oktober Algemeen 2 uur geleden
Afbeelding
Podcast Texel deze Week 21 september 2023 Algemeen 16 uur geleden
Afbeelding
Negen verenigingen op pad voor Grote Clubactie Algemeen 20 uur geleden 1
Afbeelding
Thijssehuis gaat definitief door Politiek 21 sep., 07:30 58
Afbeelding
Texelaars voltooien 'Hoek tot Helder' Algemeen 20 sep., 19:11 9
Afbeelding
Instrumentale oriëntatie voor kinderen bij Artex Algemeen 20 sep., 14:53
Afbeelding
Zorgen in regio over afsluiting Kooybrug Algemeen 20 sep., 14:00 2
Afbeelding
Kookcursus voor mannen Algemeen 20 sep., 09:00 30