Logo texelsecourant.nl
Woonwijk De Mars vanuit de lucht.
Woonwijk De Mars vanuit de lucht. (Foto: Peter van der Zwart)

College: Koopprijsgrens voor woningen naar €450.000,-

  Politiek

De koopprijsgrens voor huizen, om mensen met een economische en/of maatschappelijke binding aan Texel voorrang te geven op de woningmarkt, keert terug.

B en w stellen de raad voor de grens voor koop op €450.000,- te bepalen en voor huurders op €720,42 (liberalisatiegrens).

Voor het bepalen van de hoogte van de grens is gekeken naar de woningvoorraad, de dynamiek in de markt, en de koopprijsgrens op de andere eilanden. Beneden die grens komt men alleen in aanmerking met een huisvestingsvergunning. Wie krijgen die? Iedereen die een economische en/of een maatschappelijke binding heeft met Texel. Onder de economische binding vallen: werknemers met een arbeidscontract van ten minste een jaar bij een bedrijf/werkgever op Texel of vanuit een bedrijf/werkgever tewerkgesteld op Texel. Ook ZZP'ers bij wie zijn/haar hoofdinkomsten voor het merendeel worden gegenereerd door ten minste drie klanten op Texel.

Van maatschappelijke binding is sprake als men drie jaar op Texel woont. Ook terugkerende jongeren (maximaal 30 jaar oud) die na het middelbaar onderwijs van Texel zijn verhuisd voor een vervolgopleiding en nu wensen terug te keren. Verder mantelzorgers en asielzoekers. Zij die mantelzorg ontvangen/verlenen van/aan iemand die al langere tijd op Texel woont en vreemdelingen die recht hebben op verblijf in Nederland.

Uitgezonderd van de huurprijsgrens zijn campuswoningen, zoals de Potvis en de units voor de Koksopleiding, bedrijfswoningen en personeelshuisvesting. Lopende woningprojecten, zoals "Voor mekaar in Strend", "Knooperf De Tuunen", "De Korf III aan de Nikadel" en "De Jelleboog aan de Kantoorstraat" vallen onder de overgangsregeling. Daarvoor hebben de eerste bewoners geen huisvestingsvergunning nodig hebben.

Hieronder het volledige collegebesluit: 

Het college besluit de raad voor te stellen:

1. zorgen dat de schaarse woningvoorraad op Texel bij voorrang terecht komt bij mensen

met een economische en/of maatschappelijke binding aan Texel. Hiervoor de

Huisvestingsverordening Texel 2019 vaststellen. Hierin wordt de koopprijsgrens

€ 450.000,-- en de huurprijsgrens gelegd op de liberalisatiegrens (in 2019 € 720,41);

2. de kosten van het verlenen van de vergunning te dekken uit de leges. Hiervoor de

wijziging in de legesverordening 2019 vast te stellen. En het tarief conform het

uitgangspunt van kostendekkendheid vast te stellen op € 120,--;

3. dat de woningbouwontwikkelingen 'Voor mekaar in Strend', 'Knooperf De Tuunen',

'De Korf III aan de Nikadel' en 'De Jelleboog aan de Kantoorstraat' geacht worden te

vallen onder de overgangsregeling. Zodat de eerste bewoners geen huisvestingsvergunning

nodig hebben;

4. de Huisvestingsverordening Texel 2018, vastgesteld 14-03-2018, in te trekken.

En voorts te besluiten:

5. voor de uitvoering van de Huisvestingsverordening 2019 structureel extra formatie uit

te breiden van de gemeentewinkel voor 8 uur per week.

Samenvatting

Waarom een huisvestingsverordening voor Texel?

De woningnood neemt toe op Texel. Veel Texelaars wachten al jaren op een woning. De

gemeente heeft een Actieplan Wonen opgesteld om hier wat aan te doen. Een van de acties is

het instellen van de huisvestingsvergunning. Met als doel dat mensen voor wie het

noodzakelijk is dat zij, vanwege werk of maatschappelijke banden, op Texel wonen, eerder

een passend huis vinden.

Welke woningen vallen eronder?

Huurwoningen met een huur tot € 720,42 (in 2019) Dit is de huurliberalisatiegrens, die

jaarlijks door het Rijk wordt vastgesteld.

Koopwoningen met een prijs tot € 450.000,--. Voor dit bedrag is gekeken naar de

woningvoorraad, de dynamiek in de markt, en de koopprijsgrens op de andere eilanden.

Er zijn een paar uitzonderingen:

Campuswoningen zoals de Potvis en de units voor de Koksopleiding;

Bedrijfswoningen;

Personeelshuisvesting.

Wie kunnen een huisvestingsvergunning krijgen?

Iedereen die een economische en/of een maatschappelijke binding heeft met Texel.

Onder de economische binding vallen:

Werknemers

Personen met een arbeidscontract van ten minste een jaar bij een bedrijf/werkgever op Texel

of vanuit een bedrijf/werkgever tewerkgesteld op Texel, waarmee een inkomen wordt

verkregen van ten minste bijstandsniveau, zodat het huishouden van deze woningzoekende

economisch onafhankelijk is.

ZZP'ers

Een persoon als zelfstandige en kan aantonen dat zijn/haar hoofdinkomsten voor het

merendeel worden gegenereerd door ten minste drie klanten op Texel. De hoogte van de

aldus op Texel gegenereerde inkomsten bedraagt minimaal het wettelijk minimumloon (voor

volwassenen vanaf 22 jaar). Het bedrijf van de zelfstandige moet op Texel gevestigd zijn. Op

dit moment – mei 2019 - bedraagt dit minimumloon €1.635,60 bruto per maand.

Verschillende groepen vallen onder de maatschappelijke binding:

Als een woningzoekende al enige tijd woont op Texel heeft hij in ieder geval een

maatschappelijke binding in die zin dat het dan logisch is dat hij een redelijk, met de

plaatselijke samenleving verband houdend belang heeft zich hier te vestigen. Dit wordt

geacht in ieder geval zo te zijn als de woningzoekende 3 jaar op Texel woont.

Terugkerende jongeren

Op Texel geldt ook expliciet dat personen die voor het volgen van een opleiding na het

middelbaar onderwijs in het verleden van Texel zijn verhuisd en nu wensen terug te keren,

ook een maatschappelijke binding hebben. Meer concreet:

-De reden van vertrek van Texel was een vervolgopleiding na de middelbare school;

-De woningzoekende is maximaal 30 jaar oud;

-De woningzoekende heeft direct voordat hij/zij van Texel vertrok, ten minste 6 jaar

onafgebroken op Texel gewoond.

Mantelzorgers en asielzoekers

Personen die mantelzorg ontvangen/verlenen van/aan iemand die al langere tijd op Texel

woont en vreemdelingen die recht hebben op verblijf in Nederland vallen eveneens onder de

maatschappelijke binding.

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Visroken, een oude traditie die onder meer tijdens de Strender Visrookwedstrijd in ere wordt gehouden, verdient de status van cultuurhistorisch erfgoed.Reageren!