Logo texelsecourant.nl
Foto van José Stiller, beschikbaar gesteld door Staatsbosbeheer.
Foto van José Stiller, beschikbaar gesteld door Staatsbosbeheer. (Foto: José Stiller)

Konikpaarden uit Oostvaardersveld naar De Slufter op Texel

  Natuur

Twintig Konikpaarden van het Oostvaardersveld komen naar De Slufter. Dat heeft Staatsbosbeheer bevestigd. De groep bestaat uitsluitend uit hengsten. Volgens boswachter Erik van der Spek komen de dieren wellicht volgende week al naar het eiland. 

In het Oostvaardersveld in Flevoland moet het aantal konikpaarden worden verminderd, daarom wordt voorlopig plaats gezocht in andere natuurgebieden in Nederland. In De Slufter heeft Staatsbosbeheer in afwachting van de evaluatie van de begrazing in De Slufter die dit jaar plaats vindt op dit moment geen grazers lopen, terwijl begrazing hier wel bij het beheer past en de noodzakelijke afrastering (grotendeels) aanwezig is en snel in orde te maken is.

Begrazing in De Slufter

De Slufter is onderdeel van een Natura 2000-gebied. Het gebied is eerder begraasd als laatste met Piëmontee runderen; de runderen bleken echter te groot en te zwaar voor dit gebied. Konikpaarden zijn wat gewicht betreft vergelijkbaar met de Exmoorpony's die al jaren met succes in De Bollekamer en De Geul voor een deel van de begrazing zorgen. Nu er in De Slufter even geen dieren lopen, leent het gebied zich goed voor opvang van een groep konikpaarden die uitsluitend uit volwassen hengsten bestaat. Van belang is daarbij ook dat deze paarden gewend zijn aan publiek. Plaatsing van deze groep in een gemengde kudde is ongewenst in verband met de voortplanting. Het gebied biedt hoogwater opvangplekken. Dit betreft diverse duinen - vooral in het noorden. Als ze zelf de goede weg niet vinden, krijgen ze hulp.

Afrastering

De redactie heeft navraag gedaan over de afrastering. Het kan immers niet zo zijn dat de paarden zo het strand oplopen en zo hun weg over het eiland vinden. Erik van der Spek geeft aan dat de afrastering al aanwezig was voor de koeien en dat deze weer in orde wordt gemaakt. De boswachter geeft aan dat er daar geen prikkeldraad aanwezig is - enkel glad draad - en dat dit dus geen obstakel vormt. Dat de paarden ook in de toekomst De Slufter begrazen is nog niet duidelijk. "Wat er definitief komt weten we nog niet. Nu helpen we collega's in afwachting van de uitkomst van de evaluatie", legt Van der Spek uit.  

Evaluatie begrazing in de Duinen van Texel

In het Natura 2000-beheerplan is opgenomen dat alle begrazing in de Duinen van Texel moet worden geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt bekeken of en hoe de begrazing in de Duinen van Texel moet worden aangepast (waar wel/niet begrazen; welke periode van het jaar; hoe extensief, welk soort dieren en dan welk ras). Dit is onderdeel van de actualisering van het beheerplan van Staatsbosbeheer. Mocht hier uit naar voren komen dat in De Slufter (mede) begrazing met paarden gewenst is, dan wordt vervolgens gekeken naar de soort. Koniks kunnen dan een optie worden. Ook het gedrag ten opzichte van recreanten wordt hierbij meegewogen. De ervaring van dit jaar kan dan mooi worden meegenomen.

Betrokkenheid bij herzien beheerplan

De uitkomst van de evaluatie wordt besproken binnen het Nationaal Park Duinen van Texel, zodat dit overlegorgaan advies kan uitbrengen over het vervolg van het gebruik van begrazing als beheerinstrument. Voor het geheel van het betrekken van de omgeving bij de planvorming (2019-2020) van het beheerplan van Staatsbosbeheer voor de terreinen in het nationaal park wordt nog een plan gemaakt. Begrazing is een onderdeel van dit nog te maken beheerplan. Er is contact met andere bij het gebied betrokken partijen die met vergelijkbare planvorming bezig zijn waar betrokkenheid van de omgeving wenselijk is. In de tussentijd geeft de aanwezigheid van een begrazingsgebied zonder grazers de ruimte om collega's met een teveel aan dieren aan een uitwijkplaats te helpen.

Vogelrust

In De Slufter is op sommige plaatsen touw gespannen ten behoeve van de vogelrust. Van der Spek verwacht niet dat die rust in het geding komt. "Nee, door het kleine aantal en komst voor het broedseizoen verwachten we dit niet." Navraag bij een deskundige leert dat paarden en verzilt gebied niet per se een goede combinatie zijn. Met een gebied dat in verbinding staat met de zee en regelmatig onder stroomt, lijkt De Slufter dan wellicht niet meest voor de hand liggende plek. Van der Spek voorziet geen problemen. "Ook elders grazen paarden op de kwelders, na overstroming kunnen ze in de duinen terecht."

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Een dam tussen Schotland en Noorwegen, plus één tussen Frankrijk en Engeland ter bescherming tegen de zeespiegelstijging van enkele meters. Goed plan?Reageren!