Logo texelsecourant.nl
Verbeelding van de nieuwe bierbrouwerij in Oudeschild.
Verbeelding van de nieuwe bierbrouwerij in Oudeschild. (Foto: Vakwerk architecten)
Wat ik zeggen wou

Bierbrouwerij

  Ingezonden

Beste raadsleden,

Ga alstublieft zorgvuldig om met uw verantwoordelijkheid voor besluiten over het unieke landschap en aanzicht van Texel!

Als ik raadslid was -en ook als burger van Texel- zou ik geen genoegen nemen met de onzorgvuldige voorbereiding van een zo ingrijpend plan als het bestemmingsplan Uitbreiding Bedrijventerrein Oudeschild. Immers U bent het, de gemeenteraad, die het karakter bepaalt van Texel - nu en in de toekomst. En wij, de burgers van Oudeschild en Texel willen ons gehoord voelen door de raad; wij willen er niet alleen bij de stembus iets van mogen vinden. Want wij - de burgers van Texel- WIJ zijn Texel.

Bij de behandeling van dit plan in de commissievergadering op 6 februari bleek dat er nog veel onduidelijkheden zitten in het plan. En ook bij de beantwoording van de zienswijzen lijkt de gemeente steken te hebben laten vallen. Een aantal indieners van zienswijzen waren onaangenaam verrast toen zij merkten dat een groot deel van hun zienswijze zelfs niet meer terugkwam in de samenvatting. Een indiener van een zienswijze, die insprak in de commissievergadering, moest bijvoorbeeld constateren dat zijn 30 pagina's aan zienswijze waren verdampt tot een samenvatting van 1,5 bladzijde. Veel van wat hij had geschreven bleef niet alleen onbeantwoord, maar verdween daarmee zelfs geheel uit de stukken.

Daarnaast waren er nog heel veel vragen in de commissie en onduidelijkheden bij de burgers van Oudeschild, die in veel gevallen niet (eenduidig) konden worden beantwoord.  Een greep uit het assortiment: er waren blijkbaar nog steeds 2 a 3 antwoorden op de vraag hoeveel vrachtwagenbewegingen er na bouw van de brouwerij zouden plaatsvinden, er waren vragen over geluid, het beeldkwaliteitsplan werd te licht bevonden, niet duidelijk werd of het minder bouwen door de Texelse Brouwerij ook was vastgelegd in de regels van het bestemmingsplan. Of dat de Texelse Bierbrouwerij haar plannen naar beneden heeft bijgesteld, wat natuurlijk geen enkele zekerheid biedt aan burgers. De invloed van de nieuwe gebouwen op de veiligheid en de werking van in de omgeving gelegen molens. De gevolgen  voor de agrarische sector, voor de veiligheid van het verkeer etcetera.  En natuurlijk kwamen hier ook vragen uit de zienswijzen bij, die maar half waren beantwoord of –vaak zonder motivering- helemaal niet meer in de stukken terugkwamen. Alle zorgen van de insprekers waren terug te voeren op de centrale vraag: kan het kleine vissersdorp verdere uitbreiding van het bedrijventerrein nog wel dragen?

Ondertussen werd ook de zaak van de grondprijs er niet duidelijker op. De grondprijs was nog niet bepaalbaar omdat men nog niet wist wat er gebouwd ging worden? Een bierbrouwerij met een bierproeverij toch? Uit de beantwoording van een vraag die een politieke partij deze week stelde, blijkt verder dat de 'gesprekken zijn gestart', maar 'de onderhandelingen nog niet'? Een marktconforme prijs zal worden gevraagd voor de te verkopen gronden. Marktconform? Wat betekent dat dan. Kunt u iets meer helderheid geven. Andere ondernemers op het bedrijventerrein willen ook graag weten of zij teveel hebben betaald voor hun grond.

Dan zijn daar nog de onduidelijkheden rondom de vraag welke mer (milieu-effectrapportage) bij dit plan moet worden gemaakt. Zo zijn er vragen of de uitgangspunten voor de vraag of er een mer moet worden opgesteld wel zijn toegepast op de juiste cijfers of op de juiste activiteiten (naast brouwerij ook proeverij). Als de cijfers of activiteiten niet juist zijn dan is het antwoord op de vraag of er mer-plichtigheid is, mogelijk ook niet juist. Er is een vormvrije mer opgesteld, maar deze voldoet niet aan de in Bijlage III EU richtlijn Milieubeoordeling projecten gestelde eisen. Om een paar punten te noemen: Er wordt in de vormvrije mer bijvoorbeeld weinig of niets vermeld over het aan- en afvoerend verkeer, de effecten op het landschap en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen (grondwater). Daarnaast is er nog het feit dat de inpassing van deze grote ontwikkeling in een werelderfgoedlandschap met dergelijke gevoelige waarden en de nabijheid van twee Natura 2000 gebieden op zichzelf al voldoende reden is om een vrijwillige mer te laten opstellen.

En verder: Insprekende burgers, die met veel, heel veel, vragen zijn blijven zitten. Verschillende raadscommissieleden, die concludeerden dat zij op grond van deze -op zijn minst- warrige voorbereiding niet op een verantwoorde manier een besluit konden nemen. Wij geven u gelijk.

Beste raadsleden, wij adviseren om en pleiten voor het opstellen van een volledige en vrijwillige Mer om tegemoet te komen aan de gerechtvaardigde wens van burgers van Oudeschild en Texel dat hun belangen serieus worden genomen door de gemeenteraad en dat burgers het gehoor vinden bij de politiek waar zij recht op hebben.  En anders moeten wij onze mening over het plan maar geven bij de stembus. 

Platform van omwonenden 

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

e gemeente moet strenger handhaven op eigenaren die de stront van hun hond niet opruimen.Reageren!