} Logo texelsecourant.nl
Boven de artist-impression van de zandige dijk bij de PH-polder, onder de tekening van de dwarsdoorsnede.
Boven de artist-impression van de zandige dijk bij de PH-polder, onder de tekening van de dwarsdoorsnede. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
Wat ik zeggen wou

Artist-impressie PH-dijk: "Zand in de ogen"

  Ingezonden

In de berichtgeving over de zandige dijkversterking dook deze artist-impression van het hoogheemraadschap (HHNK) op. Die geeft de indruk dat Texel er een mooi duinachtig gebied bij krijgt. Maar komt het er werkelijk zo uit te zien?

Gijs Berger verwacht van niet en stuurde daarover bijstaande brief. Daaronder de reactie van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Zand in de ogen

In de Texelse Courant van vrijdag 21 oktober staat wederom de bekende artist-impression van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) van het buitendijks gebied bij de geplande zanddijk voor de PH-polder. Deze impressie geeft de indruk dat Texel er een mooi duinachtig gebied bij krijgt, een genot om naar te kijken.

Maar komt het er werkelijk zo uit te zien? 

Omdat de zanddijk aanvankelijk niet in de MER/vergunningprocedure voor de versterking van de zeedijk was beschreven, is voor de aanleg van deze dijk een aparte vergunning-procedure nodig. Witteveen en Bos heeft daartoe een aanvulling op de startnotitie voor de dijkverzwaring opgesteld ("Oplegnotite Startnotitie", aanvulling op de Startnotitie dd 21 september 2011).

De tekening van de zanddijk (eufemistisch "duin" genoemd) die in deze  notitie staat getekend doet vermoeden dat de artist impression van het HHNK enigszins suggestief is. In de genoemde notitie wordt de nieuwe dijk in figuur 4.17 weergegeven.

De zanddijk krijgt volgens deze notitie een kruinbreedte van 30 meter over de volle lengte van de dijk, hij zal even hoog worden als de bestaande zeewering en moet fungeren als een volledig zelfstandige primaire waterkering. De dijk loopt volgens de bijbehorende situatieschets door tot in de bocht bij Ceres.

Natuurontwikkeling zal grotendeels plaatsvinden tussen deze dijk en de Texelstroom. Van de schorren en kwelders zal,  gezien de beoogde breedte en hoogte van het zandlichaam, vanaf de huidige dijk bij de PH-polder vrijwel niets te zien zijn, behalve wellicht met een verrekijker op een hoog uitkijkpunt.

Vanaf  een  fietspad op de kruin van de huidige dijk kijkt men tegen het zandlichaam aan. Van een beleving van de Waddenzee (in de race voor de titel "Mooiste Natuurgebied van Nederland") is over een groot deel van het traject Ceres-'t Horntje geen sprake meer. Om tegemoet te komen aan diverse bezwaren wordt wellicht op een gedeelte van de zanddijk aan de waddenzeezijde een fietspad aangelegd. Als hiermee het stukje fietspad wordt bedoeld dat op de huidige tekeningen van het HHNK wordt weergegeven (TC 7 oktober) worden we met een kluitje in het riet gestuurd: een stukje fietspad van een paar honderd meter aan de waddenzeezijde ter hoogte van het gemaal Prins Hendrik.  Meestal waarschijnlijk flink ondergestoven, en het is de vraag of er in het broedseizoen op gefietst mag worden. Het is m.i. bijna niet te voorspellen hoeveel suppletie er nodig zal zijn voor het onderhoud van dit massieve zandlichaam.. Hoeveel gaat de gemeente voor het onderhoud van de wandel- en fietspaden begroten? Bedrijfsrisico's die een "normaal" bedrijf waarschijnlijk niet zou nemen, maar de overheid heeft altijd de belastingbetaler achter de hand.

Natuurlijk is er veel te zeggen voor een oplossing waarbij agrarisch gebied en woningen worden gespaard. Maar voor de besluitvorming is een serieuze afweging op basis van heldere en realistische argumenten en gegevens nodig. Met de artist-impression en een stukje fietspad strooit het HHNK ons zand in de ogen.

Gijs Berger

Reactie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

 Volgens Carmen de Kort van HHNK probeert de artist impression een globale weergave te geven van wat er gaat komen. "Het is echt een impressie. Te zien is dat er een zandig gebied gaat komen met duinen, een lagune, schorren en slikken. Dit is nog niet het definitieve eindbeeld: samen met de aannemer wordt het ontwerp voor de versterking geoptimaliseerd." De tekening waarop Berger zich baseert, is volgens haar overigens een oud beeld, de dwarsdoorsnede onder de impressie is actueel. Bijft al het zand liggen? "Nee, niet allemaal." Is het een veilige oplossing? "Dat zeker. In het ontwerp is rekening gehouden met flinke stormen en golfafslag. Een slijtlaag nog voor de duinen, een soort buffer met extra zand, zorgt ervoor dat de versterking probleemloos zware omstandigheden kan doorstaan. Daarmee is de PH-dijk voor de komende decennia veilig. Als de versterking eenmaal is aangelegd zullen we deze monitoren om zo goed in beeld te houden hoe deze zich gedraagt. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we met zandsuppletie de slijtlaag weer aanvullen. De keuze voor zand is een duurzame keuze, omdat het een flexibele oplossing is. Mocht de zeespiegel in de toekomst verder stijgen, dan kan de versterking gemakkelijk worden aangepast. Er is veel onderzoek gedaan naar versterken met zand. Deze wijze van versterken wordt op verschillende plaatsen in Nederland toegepast. Het ontwerp voor de PH Zanddijk is getoetst door het Expertise Netwerk Waterveiligheid, een deskundig instituut dat de minister adviseert over waterveiligheid. In december organiseren wij een informatieavond. Eind dit jaar leggen we de plannen ter inzage en kan iedereen die wil reageren. Ook voor die tijd zijn wij altijd bereid vragen te beantwoorden en nemen we suggesties ten harte."

Dat kan via omgevingsmanager Bregje van der Steeg 072 582 8282 of b.vandersteeg@hhnk.nl. De volledige brief van Berger staat op www.texelsecourant.nl.

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De burgemeester krijgt mogelijk meer bevoegdheden om op te treden tegen woonoverlast op Texel.Reageren!