Logo texelsecourant.nl
Foto:
TipTexel

Veel keuzes te maken voor Texel op gebied mobiliteit

Het verbreden van de Postweg? Snelheid op wegen in buitengebied naar 60 km/u? Wat te doen met de fietspaden? En zijn we bereid hiervoor te betalen en hoeveel? Er is veel te doen over mobiliteit. Maar wat vindt u? Vandaag kregen de panelleden van TipTexel.nl de eerste van tweetal raadplegingen over dit onderwerp in de mail. Maar om welke keuzes gaat het nu onder meer om? Wij snappen dat dit stuk een flinke zit is, maar er is dan ook veel om over na te denken. Wie graag mee wil praten, kan zich aanmelden via bovengenoemde link. 

Zestig of tachtig kilometer per uur?

Er zijn tal van onderdelen binnen het onderwerp 'mobiliteit' en graag kijken we wat de panelleden hiervan vinden. Te beginnen met de plannen voor de snelheden op de verschillende wegen. Als het aan het college ligt ziet dat er in de toekomst als volgt uit: op de Pontweg maximaal 80 km/uur, evenals op de Nieuwlanderweg en de Postweg. Maar op alle andere wegen de snelheden omlaag naar maximaal 60, 50 of 30 km/uur. Dat staat in het Wegencategoriseringsplan 2019 dat in het derde kwartaal van dit jaar samen met het verkeerscirculatieplan door de gemeenteraad wordt behandeld. En wat als we die snelheden gaan hanteren? Wie gaat er dan handhaven? Slechts mondjesmaat wordt er gecontroleerd en bij dorpenronden met het college wordt er altijd wel een keer opgemerkt dat er veel te hard wordt gereden.

Dat er naar de indeling van de wegensnelheden gekeken wordt, is op zich niet zo vreemd. Het huidige wegencategoriseringsplan stamt uit 1999. Functie, gebruik en inrichting zijn volgens b en w niet meer in overeenstemming met elkaar. "Texel is geen snelweg, alle wegen inrichten zoals de Pontweg is niet wenselijk", gaf het college in februari al aan. Er zijn plannen om de Postweg te verbreden, hier hangt echter een prijskaartje aan: €17.172.000,-. Met het oog op de bereikbaarheid van De Cocksdorp en de recreatieve voorzieningen is ervoor gekozen de snelheid hier wel op 80 km te houden. Daarom is gekozen voor een zogeheten 80 min-categorie. Dit vereist volgens b en w "maatwerk in de profilering" (zoals extra bebording en belijning). Voor de wegen naar de buitendorpen liggen verschillende voorstellen op tafel. De wegen naar de buitendorpen veilig op 80 km/u houden is echter een stuk duurder (alle huidige tachtigkilometerwegen behouden kost naar schatting 40 miljoen euro omdat verbreding dan is vereist) dan het terugschroeven naar zestig km. Dat terwijl de tijdwinst tussen 60 en 80 minimaal is.

Fietspaden


Fietspad na droogte in 2018.

Niet alleen over de autowegen is het nodige te doen, hoe zit het met de fietspaden en wie is er verantwoordelijk voor. Texel pretendeert een echt fietseiland te zijn, maar zoals onder meer blijkt uit de cijfers van VVV Texel daalt de waardering voor de staat van onze fietspaden. Te smal, te druk, niet onderhouden en fietsers negeren de juiste rijrichting langs bijvoorbeeld de Pontweg. Moeten de fietspaden breder met het stijgend aantal e-bikers en de moderne bakfietsen die in opkomst zijn? Er zijn de nodige fietspaden bijgekomen met de Hanenplas, Ceres en Waalenburg, maar hoe zit het met het onderhoud van de al bestaande fietspaden? Afgelopen zomer was er het nodige over te doen. Niet alleen over de gemeentelijke fietspaden, maar ook over de fietspaden van Staatsbosbeheer in De Dennen. Na de aanhoudende droogte ontstonden er scheuren en kwamen er tegels omhoog. Staatsbosbeheer gaf aan geen geld te hebben voor reparatie en zo werd een aantal fietspaden gesloten. Op basis van de totale kilometers aan wegen en fietspaden in het gebied van SBB zal reconstructie tussen de €4 en €7 miljoen gaan kosten. Wie gaat dat betalen en hoe? Dit is afhankelijk van keuzes in hoofdroutes en materialisering. De inzet is om financiering voor de reconstructie te vinden bij andere partijen, zoals Provincie en Waddenfonds. Op de andere Waddeneilanden spelen soortgelijke problemen. Er wordt gewerkt aan een "eilander fietspaden plan", waarmee we gezamenlijk op kunnen trekken richting provincies en andere partijen. Door gezamenlijk op te trekken worden kansen om financiering te vinden vergroot.

Parkeren

De drukte op Texel wordt deels ingegeven door de toenemende autodruk, tenminste zo klinkt het regelmatig. Zeker in het centrum van Den Burg is het in het hoogseizoen flink zoeken naar een plekje voor de auto. Moeten er meer parkeerplaatsen bij of is betere bebording al een deel van de oplossing? Ad Waverijn stelde in de commissievergadering voor om parkeren in dorpcentra een halt toe te roepen en in te zetten op parkeren buiten het dorp voor toeristen en in het centrum voor Texelaars. In hoeverre dit juridisch haalbaar is, is onduidelijk. Maar is het wellicht een idee om de dorpen helemaal autovrij te maken (wellicht met uitzondering van bestemmingsverkeer) en alle auto's buiten het dorp te parkeren. In Den Burg kan dit nu bijvoorbeeld al bij de tennisbaan, garage Grisnigt, bij de benzinepomp aan de Keesomlaan en bij het gemeentehuis. Toch worstelt menig automobilist zich het centrum in om maar zo dicht mogelijk bij het centrum te kunnen parkeren. Is dit op te lossen met bijvoorbeeld goede bewegwijzering inclusief loopafstand tot het centrum (zogenoemde P-route)?

Dan heb je nog te maken met fietsers. Al die fietsen zijn leuk, maar waar raak je ze kwijt? In De Koog kun je de fietsen kwijt bij De Brink, maar met grote drukte is dat lang niet genoeg voor het aantal fietsen dat de badplaats aandoet. In Den Burg wordt menig pandeigenaar moe van het feit dat zijn pand steevast wordt omgebouwd tot fietsenstalling. Volgens de gemeente zijn er fietsenstallingen genoeg. Toch staan de fietsen overal geparkeerd. Is er een gebrek aan stalling of een gebrek aan handhaving? Als men de mensen uit de auto wil krijgen, moeten de faciliteiten voor openbaar vervoer en fietsen toch op orde zijn. Met het verdwijnen van het rondje Den Burg van buslijn 28, is het een chaos met het aantal gestalde fietsen op de Elemert. Bovendien dreigt de halte aan de Elemert helemaal te verdwijnen.

Verkeerscirculatieplan

Een ander zeer veel besproken onderwerp is het verkeerscirculatieplan. Over de herinrichting van de Kogerstraat is het nodige gezegd en geschreven, maar er zijn ook andere mogelijkheden om het verkeer Den Burg in te leiden. Vanaf de noordkant zou dit kunnen via de Georgiëweg - Maricoweg - Bernhardlaan. Eén van de voordelen hiervan is dat de automobilisten direct bij één van de grotere parkeerplaatsen terecht komen. Aan de andere kant zijn er zaken verderop aan de Bernhardlaan die met een dergelijke wijziging minder verkeer voor de deur langs krijgen. En hoe zit het met het verkeer vanaf de zuidkant over de Emmalaan? In de huidige herinrichtingsplannen wordt gesproken over een situatie waarin (brom)fietsers en automobilisten dezelfde rijbaan gebruiken. Het betreft dan het stuk vanaf de kruising Haffelderweg/ Emmalaan (OSG) totaan pakweg de ijsbaan (zo'n 150 meter). Als gezegd, er zijn genoeg keuzes te maken. Diverse politieke partijen hebben aangegeven om nog met een eigen plan te komen, waarbij fietsers, wandelaars en 'snelverkeer' wel gescheiden blijven. De VVD en de PvdA willen de OSG en het toekomstig Onderwijscentrum zoveel mogelijk afschermen van de Emmalaan door alle toe- en uitgangen van de schoolgebouwen (één bestaand, één toekomstig) op de autovrije weg aan de achterkant (de bestaande weg tussen school en sportvelden) uit te laten komen.

Financieel

Plannen en ideeën te over, maar al het onderhoud dient ook betaald te worden. Hoe gaat Texel al deze kosten ophoesten? Is het een goed idee om toeristische inkomsten te vergroten (verhogen toeristenbelasting dan wel nogmaals ophogen van de prijs van het Texel-e-vignet) en zo meer geld in de algemene middelen te krijgen of ligt er een oplossing in het verhogen van de OZB?

Het college zei hierover: "Gezien de grote investeringen in de infrastructuur op Texel de komende jaren, is het mobiliteitsfonds niet meer het geschikte instrument om deze meerjarige uitgaven te dekken. Het rijk verplicht ons om deze investeringen over een aantal jaren af te schrijven, waardoor er structurele kapitaallasten ontstaan. Structurele uitgaven dienen structureel gedekt te worden. Daarnaast zijn na drie jaar de structurele kapitaal en onderhoudslasten hoger dan de huidige storting in het mobiliteitsfonds. Om bovenstaande redenen zal de administratie op een andere manier worden ingericht: middelen bestemd voor mobiliteit worden direct toegekend aan de uitvoeringsbudgetten voor mobiliteit, zonder gebruik te maken van de reserves. Het college zal de raad in ieder jaarverslag een overzicht aanbieden welke uitgaven in het kader van de mobiliteit in het betreffende jaar zijn gedaan."

Raadpleging

In het eerste deel van de raadpleging wordt uw mening gevraagd over de snelheden, handhaving en fietspaden. In het tweede deel gaan we dieper in op parkeren, het verkeerscirculatieplan, het openbaar vervoer en de financiën.

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ik vind dat we op Texel in het algemeen goed geïnformeerd worden wat betreft het coronavirusReageren!