Logo texelsecourant.nl
Bedoeling is dat het Onderwijscentrum in het verlengde van de OSG komt.
Bedoeling is dat het Onderwijscentrum in het verlengde van de OSG komt. (Foto: Jeroen van Hattum)

Jozefschool: "Uit proces onderwijscentrum stappen reële optie"

De docenten en de medezeggenschapsraad van de Jozefschool dreigen hun steun voor de verhuizing naar een gezamenlijk Onderwijscentrum in Den Burg in te trekken. Dat maakte leerkracht  Samantha Kooger, die zei te spreken namens het overgrote deel van het team van de Jozefschool en de voltallige ouder- en leerkrachtgeleding van de medezeggenschapsraad, zojuist bekend tijdens de commissievergadering. Reacties vanuit de politiek volgen later.

Aan het einde van haar toespraak, vatte Kooger het gevoel van haar achterban prima samen: "Daar de huidige, sterk verbleekte invulling van het OCT voor ons onvoldoende zekerheid biedt en wij onvoldoende overtuigd zijn van het feit dat participatie in het OCT ook ten goede zal komen aan de leerlingen van de Jozefschool, stappen wij als team en medezeggenschapsraad af van onze eerdere positieve grondhouding. Wij zijn van mening dat een onderwijscentrum meer is dan het huisvesten van vijf scholen in één gebouw. De jeugd heeft de toekomst en zij verdient het om op de eerste plaats te staan, als primair uitgangspunt binnen alle beslissingen die worden genomen. Uit het proces stappen lijkt nu lastig te realiseren maar is voor ons een reële optie. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. 

Lees hier onder de gehele inspraak van Kooger:
 
Mijn naam is Samantha Kooger. Ik sta hier namens het overgrote deel van het team van de Jozefschool en de voltallige ouder- en leerkrachtgeleding van de medezeggenschapsraad. We willen onze zorgen omtrent het OCT uiten en ons standpunt kenbaar maken. 
 Met veel ambitie is het Onderwijs Centrum Texel in het leven geroepen met als doel bij te dragen aan de visie dat alle kinderen op Texel kwalitatief onderwijs op maat dienen te krijgen, daar waar mogelijk thuis nabij, anticiperend op de te verwachtte krimp in het leerlingenaantal.  

Refererend aan de contourennota wordt de haalbaarheid voor het vestigen van de vijf in Den Burg gesitueerde scholen in het OCT nader onderzocht. Het OCT werd in eerste instantie omschreven als campus of brede school waarin sprake is van een integrale benadering van het totale onderwijs op Texel. Partijen als Artex, de bibliotheek, naschoolse en voorschoolse kinderopvang, peuteropvang, Jeugdzorg, CJG en andere op kinderen gerichte zorg zouden gehuisvest kunnen worden in het OCT. Het OCT zou als campus onderdeel zijn van een brede voorzieningenstructuur die kinderen van 2 tot 12 jaar inspireert en alles biedt wat voor hun ontwikkeling van belang is.  

Op basis van de informatie uit het contouren document en het basisdocument samenwerking van ICS zag de Jozefschool voor haar leerlingen een duidelijke meerwaarde. 

In het contourendocument staat letterlijk, en ik citeer:  
"het woord contouren betekent zoiets als hoofdlijn. Het doel van het contourendocument is: 
1. Het verkennen van de mogelijkheden voor onderwijsvernieuwing en kwaliteitsverbetering 2. Het verkennen van mogelijke samenwerkingsverbanden 3. Het verzamelen van ideeën en kansen voor de ontwikkeling van het OCT en opmaat te zijn naar het Programma van Eisen en de haalbaarheidsstudie.  

Nadrukkelijk schetst dit contourendocument daarmee nog geen eindbeeld".  
In de loop der tijd is dit ambitieuze plan volledig afgekalfd tot een gebouw waar slechts vijf scholen in gehuisvest zullen worden. Voortschrijdend inzicht, gebrekkige informatieverstrekking, vertroebeling van de hoofdlijn en het afhaken van eerder genoemde partijen heeft ons doen beseffen dat de voorgestelde voordelen voor ons als Jozefschool compleet zijn verdampt.    

In ons schoolplan 2015-2019 hebben wij onze waarden en normen geformuleerd waarbij nadrukkelijk de leerling centraal wordt gesteld door alle besluiten en acties in het belang van de leerling te realiseren. De navolgende terugkerende vraagstukken krijgen we niet beantwoord: wat missen de leerlingen nu wat ze wel in het OCT zouden krijgen? Waarom is er een gebouw nodig om samenwerking binnen de verschillende scholen te realiseren? Dit gebeurt namelijk al naar tevredenheid, elke school vanuit zijn eigen locatie. In welk opzicht gaan de leerlingen er op vooruit en wat kunnen we nu niet bewerkstelligen vanuit onze huidige locatie wat in een OCT wel kan?  
 
Daar de huidige, sterk verbleekte invulling van het OCT voor ons onvoldoende zekerheid biedt en wij onvoldoende overtuigd zijn van het feit dat participatie in het OCT ook ten goede zal komen aan de leerlingen van de Jozefschool, stappen wij als team en medezeggenschapsraad af van onze eerdere positieve grondhouding.  


Wij zijn van mening dat een onderwijscentrum meer is dan het huisvesten van 5 scholen in 1 gebouw. De jeugd is de toekomst en zij verdienen het om op de eerste plaats te staan, als primaire uitgangspunt binnen alle beslissingen die worden genomen. Uit het proces stappen lijkt nu lastig te realiseren maar is voor ons een reële optie. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. 
 
 

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Het besluit om de beslissing rond de toeristenbelasting te bevriezen, vergroot mijn vertrouwen in de politiek.Reageren!