Logo texelsecourant.nl

TB: "Komende tijd honderd hectare grond opgehoogd"

  Politiek

Bij ontwikkeling van nieuwe natuur de komende tijd blijven grote hoeveelheden grond over. Met vrijkomende aarde wordt onder meer circa honderd hectare land opgehoogd, meldt Texelse Belang.

Dan kan niet zomaar, vrijwel overal op Texel is hiervoor een omgevingsvergunning vereist. Voor de toetsing hiervan door de gemeente geldt dat deze alleen wordt verleend indien de betreffende werken of werkzaamheden "geen onevenredige, blijvende schade toebrengen aan de aanwezige landschappelijke of natuurlijke of bodemkundige waarden en geen onevenredige afbreuk doen aan de gebruiksmogelijkheden van de betrokken of omliggende gronden."

TB vraag het college op welke wijze de gemeente gaat toetsen of natuur, ofwel de weidevogels, en landschap, ofwel het micro reliëf, niet aangetast worden bij het eventueel verlenen van een omgevingsvergunning voor ophogen en diepploegen.

Het college van b en w antwoordt dat bij aanvragen voor ophogen van gronden alle aspecten worden meegewogen die genoemd zijn in de vraag van TB. Onderdeel van de toetsing is onder meer het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied en ook wordt gekeken of er vergunningen op basis van de Wet Natuurbescherming nodig zijn. Dat komt aan de orde bij ligging van de gronden in of in de nabijheid van natuurgebieden en aanwezigheid van beschermde diersoorten/planten. Tot slot wordt er ook gekeken of er sprake is van aardkundige waarden en hiervoor een ontheffing nodig is.

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Aanwezigheid van de pers werkt belemmerend om vrijuit te kunnen sprekenReageren!