Logo texelsecourant.nl
Foto: Jeroen van Hattum

Bezwaar tegen Ondernemersfonds Den Burg

  Politiek

Een groep ondernemers uit Den Burg maakt bezwaar tegen het plan voor het Ondernemersfonds voor Den Burg.

In dat plan, op initiatief van ondernemersvereniging Den Burg Winkelhart van Texel,  int de gemeente bijdragen in de vorm van reclamebelasting. Bedrijven in de binnenring worden aangeslagen voor €1,50 per €1000,- aan WOZ-waarde, de buitenring betaalt €0,75 per €1000,- WOZ-waarde. "Vrijwel niemand van de ondergetekenden was op de hoogte van de voorgenomen plannen en willen daarom bezwaar maken", schrijven Marjet van der Vis en Jeroen van der Werve namens 24 ondernemers uit Den Burg. Komende donderdagavond neemt de gemeenteraad een besluit over het Ondernemersfonds.

Hieronder de volledige brief aan het college van b en w en de gemeenteraad.

Geachte Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraad van Texel,

Uit de media hebben we vernomen dat er plannen zijn voor een ondernemersfonds voor ondernemers van Den Burg, met als doel een kwaliteitsverbetering van activiteiten en voorzieningenstructuur in Den Burg. Het plan is dat de gemeente de bijdragen int in de vorm van reclamebelasting. Iedere ondernemer met een bedrijfspand in Den Burg wordt dan aangeslagen voor deze belasting, m.u.v. maatschappelijke functies. Voor de binnenring wordt een tarief van 1,50 per 1000 euro WOZ waarde in rekening gebracht, de buitenring betaalt 0,75 per 1000 euro.

De commissieleden waren in de fractievergadering vrijwel allemaal positief over het Ondernemersfonds terwijl de ondernemers in Den Burg (buiten de aangesloten leden van Winkelhart Den Burg die initiatiefnemers zijn) nog helemaal niet hierin gekend zijn of op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Onder het mom 'wie zwijgt stemt toe' werd in de laatste fractievergadering gesteld dat er geen bezwaren zijn binnengekomen, dus dat wordt aangenomen dat de ondernemers achter het besluit staan. Er is echter op geen enkele manier overleg geweest, dus de meeste ondernemers zijn helemaal niet op de hoogte van de plannen. Bij de bijeenkomst op initiatief van het 'Winkelhart van Texel' op 16 november waren slechts 40 van de 240 ondernemers aanwezig (grotendeels Winkelhart leden), dus een opkomst van 16%. Dan kan toch niet gesteld worden dat er gesproken wordt namens alle ondernemers van Den Burg? Omdat het plan op 9 november voorgelegd gaat worden aan de Gemeenteraad wordt het hoog tijd om aan de bel te trekken.

Wij vinden het voorgestelde tarief veel te hoog en zijn zeer benieuwd naar de financiële berekeningen en onderbouwing die aan het tarief ten grondslag liggen. Is er geïnventariseerd hoeveel de opbrengst van de reclamebelasting zal zijn met als basis de WOZ waarde van alle ondernemers in Den Burg? Hoeveel beoogt het ondernemersfonds binnen te halen en waaraan gaan deze bedragen besteed worden? Als ook de ondernemers buiten het centrum en buiten de ring aangeslagen worden, is het dan ook de bedoeling dat de activiteiten en (kerst) verlichting en versiering zich buiten het centrum tot op het bedrijventerrein uitbreiden? Krijgen alle ondernemers die bijdragen in de reclamebelasting ook inspraak en medezeggenschap over het besteden van het budget? Het lijkt ons toch vanzelfsprekend dat op deze vragen eerst een antwoord moet komen en inzage gegeven moet worden in financiële feiten voordat er door de ondernemers akkoord gegeven kan worden. Verder lijkt ons een enquête onder de ondernemers in Den Burg gepast waarop iedereen zijn mening kan geven over deze plannen. Op de poll van Texel Plaza van juni dit jaar was van de 419 stemmen 38% eens en 56% oneens met de stelling: ' Het instellen van een ondernemersfonds voor een kwaliteitsverbetering van activiteiten en de voorzieningenstructuur in Den Burg is een goede zaak' 

We begrijpen dat het lastig is als 'Ondernemersvereniging Winkelhart van Texel' om contributie van de leden te innen, maar willen bezwaar indienen tegen het instellen van een ondernemingsfonds per 1 januari 2018 in de huidige vorm. Eerst verzoeken wij de Gemeente Texel en/of 'Winkelhart van Texel' om alle ondernemers van Den Burg schriftelijk en persoonlijk op de hoogte te stellen van de plannen met financiële onderbouwing en de mogelijkheid te geven tot bezwaar. Het kan toch niet zo zijn dat deze verkapte contributie er zomaar doorheen wordt gedrukt...

Vrijwel niemand van de ondergetekenden was op de hoogte van de voorgenomen plannen en willen daarom middels deze mail bezwaar maken. Een enkeling die er iets over had gelezen dacht dat het ging om het innen van contributie van het Winkelhart en niet een gemeentelijke heffing voor alle ondernemers in Den Burg. De ondergetekenden zijn voornamelijk bedrijven van buiten de ring maar ook bedrijven aan de rand van de binnenring die dezelfde heffing opgelegd krijgen als het centrum van Den Burg.

Aangezien een groot deel van de bedrijven buiten de ring bezwaar maken tegen deze belasting zullen de juridische kosten wellicht hoger zijn dan de begrootte € 17.000,- opbrengst.

Wij willen voorstellen om de buitenring buiten de heffing van de reclamebelasting te houden. Meerdere bedrijven op het industrieterrein zijn steunlid op vrijwillige basis en willen dat graag zo houden.

Verder stellen wij voor om voor de ondernemers binnen de ring een extra differentiatie aan te brengen zodat de ondernemers aan de rand van de binnenring niet hetzelfde betalen als ondernemers in het winkelcentrum.

Die extra ring zou bijvoorbeeld kunnen lopen via Wilhelminalaan, Burgerhoutstraat, De Zes, Hollewal, Molenstraat, Keesomlaan en Julianastraat.

Ondergetekenden gaan graag in gesprek met het 'Winkelhart van Texel' en de Gemeente Texel om dit verder te bespreken.

Voor nu willen wij vragen aan de Gemeenteraad van Texel om de beslissing over een Ondernemersfonds uit te stellen tot een gesprek met alle belanghebbenden heeft plaatsgevonden. 

Namens lijst met ondergetekenden:

Marjet van der Vis en Jeroen van der Werve

De brief is ondertekend door 24 ondernemers uit Den Burg. 

Marjet van der Vis benadrukt in een toelichting op de brief dat de bezwaarmakers het 'Winkelhart van Texel' een warm hart toedragen en graag ondersteunen. "Het is niet de bedoeling om het Ondernemersfonds te laten mislukken maar we willen graag overleg en betrokken worden in de besluitvorming. Het nu voorgestelde plan en hoogte van de reclamebelasting heeft in ieder geval geen draagvlak bij de ondernemers buiten de ring en rand van de binnenring."

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Aanwezigheid van de pers werkt belemmerend om vrijuit te kunnen sprekenReageren!