Logo texelsecourant.nl
OSG in Den Burg.
OSG in Den Burg. (Foto: Jeroen van Hattum)
TipTexel

Vallen en opstaan op de OSG?

  Onderwijs

Het onderwijs op de OSG, er is veel over te doen. Hoe succesvol is het gepersonaliseerd leren en past dit bij ieder kind? Hoe zit het met het kwaliteit van het onderwijs en is het onderwijsaanbod breed genoeg? Maar ook: zijn de kinderen op de OSG gelukkig en krijg je als ouders contact met leraren en schoolleiding? Genoeg input voor een nieuwe editie van TipTexel.nl.

Samenwerking

Steeds meer kinderen kiezen ervoor om hun middelbare school te volgen aan de overkant. Een gebrek aan ruimte voor creatieve uitingen en een gebrek aan kwaliteit van het onderwijs zouden hieraan ten grondslag liggen. Met een teruglopend leerlingenaantal (van 830 nu naar 600 in 2025) lijkt samenwerking met bijvoorbeeld Scholen aan zee dus ook nog steeds geen ondenkbare stap. Verder komt er vaak de wens vanuit ondernemers om het onderwijs beter aan te laten sluiten op het bedrijfsleven. Onlangs werd bekend dat TOP bezig is met een samenwerking met het ROC in Den Helder. Wat voor kansen liggen hier voor de OSG? Er zijn de afgelopen jaren wat vakken verdwenen en het schrale onderwijsaanbod komt de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede. Is het een goed idee om het schoolbestuur op afstand van de gemeente te zetten, moet de gemeente zich nog blijven bemoeien met de OSG of liever niet. Welke kwaliteiten zijn nodig om een school anno 2017 te besturen, hebben wij die wel? Zo niet, hoe lossen wij dat dan op.

Gepersonaliseerd leren en onderwijssysteem

"Om een school in de volle breedte, van vmbo tot vwo, in stand te houden is onder meer nodig dat docenten in verschillende rollen kunnen acteren: vakspecialist, generieke leraar en coach" viel in 2017 te lezen in Onderzoek & Advies (Bestuurlijke) Toekomst OSG De Hogeberg door Marcus Driessen en Hans van Gansewinkel. Maar gaat dit soort verbreding van de kunde van docenten niet ten koste van de deskundigheid, en is het realistisch in die zin dat coachen een hele andere aanpak vraagt dan traditioneel lesgeven, beheerst iedere leraar dat? Wordt er geïnvesteerd om deze vaardigheden bij te brengen bij de leraren? En wiskunde is bij wijze van spreken toch een totaal ander vak dan aardrijkskunde. Uit het kwaliteitsonderzoek van de onderwijsinspectie uit januari 2017 wordt gesteld "dat de complexe docentvaardigheid slechts sporadisch wordt aangetroffen."

En het minder klassikaal lesgeven, werkt dit ook voor kinderen met minder zelfdiscipline? Hoe gaat men daar mee om? Inmiddels is duidelijk dat bepaalde leerlingen (nog)niet gedijen in het systeem van gepersonaliseerd leren. "In die gevallen nemen we de regie over en bepalen wij wat de leerling gaat doen. Graadmeter daarbij zijn de behaalde cijfers", sprak rector Marcella Engbrenghof in november in deze krant. Klaarblijkelijk volstaan de reguliere lesuren niet helemaal, gezien het feit dat grote groepen inmiddels extra uren moeten 'nablijven'. En inmiddels bereiken geluiden de redactie dat deze bijscholing lang niet in alle gevallen constructief is. Ook daadwerkelijke begeleiding zou tijdens deze uren ontbreken. Ligt hier wellicht een rol voor bijvoorbeeld een huiswerkinstituut als Texhi? Hoe zit het bovendien met daadwerkelijke lestijd. Had men eerder lesuren van vijftig 'zuivere' minuten lestijd. Nu wordt er na 25 minuten over gegaan in zelfstudie op het leerplein. Dit betekent een verstoring van het ritme, verplaatsen en weer in de concentratie komen. Dit kost zo maar een minuut of wat. Wordt er teveel op kosten gelet en te weinig op kwaliteit? In het kwaliteitsonderzoek van de onderwijsinspectie staat hierover: "Tijdens ons bezoek bleek dat veel leerlingen behoefte hebben aan meer begeleiding bij de ontwikkeling van hun loopbaan, de keuze van vervolgopleiding en bezinning op beroepskeuze."

Sfeer en communicatie

In december kwam een bezorgde ouder op de redactie. Haar zoon, naar eigen zeggen geen lieverdje, was van school verwijderd nadat hij voor de tweede keer in drie jaar een schoolgenoot geslagen had, iets wat de moeder niet ontkent. Maar zij zegt dat de oorzaak van het probleem nooit aangepakt is. Volgens haar is haar zoon jarenlang getreiterd en gepest door een groepje. Net zo lang totdat de bom barstte. Volgens haar zou haar zoon zeker niet de enige zijn. Een gesprek met de schoolleiding was moeilijk tot onmogelijk en dat is een geluid dat van meer ouders binnenkomt. De schoolleiding zou niet tot zeer lastig bereikbaar zijn voor ouders. Tot wie zouden ouders die zich ongerust maken over alle veranderingen zich moeten wenden? Een vast spreekuur om de drempel te verlagen? De onderwijsinspectie? De geluiden zijn niet nieuw. Uit de jeugdmonitor, een onderzoek van de GGD Hollands Noorden bleek in mei 2017 dat Texelse jongeren aanzienlijk negatiever zijn over school dan hun leeftijdsgenoten uit Noord Holland-Noord. Ook roken en drinken zij vaker dan hun leeftijdsgenoten. Zou het goed zijn om de 'leuke' vakken die zijn wegbezuinigd weer terug te laten keren ?

Achtergrondinformatie

Voor meer informatie over het gepersonaliseerd leren is het zeker interessant om ook eens dit stuk te lezen dat journalist Jelmer Evers schreef met als titel 'Kunskapsskolan, we are the McDonalds of education'

De raadpleging zelf volgt eind deze week.

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De verkoop van plastic flesjes - zoals burgemeester Uitdehaag bepleit - moet verboden worden:Reageren!