Logo texelsecourant.nl
De veelbesproken rosmolen op archiefbeeld.
De veelbesproken rosmolen op archiefbeeld. (Foto: Boerderijenboek)
Wat ik zeggen wou

Bezorgde bewoners De Waal

  Ingezonden

Het dan wel niet doorgang vinden van de rosmolen in De Waal blijft de gemoederen bezighouden. Ondanks dat de rechter er voorlopig een streep door heeft gezet, is het vertrouwen van een aantal dorpsbewoners in een goede afloop niet groot, zo blijkt uit een uitgebreide brief naar de gemeenteraad.

Geachte gemeenteraadsleden,

Directe aanleiding voor dit schrijven is het recent (29-06-2017) door de rechter vernietigde besluit van de gemeente om over te gaan tot het verstrekken van een  vergunning voor het bouwen van een replica van een rosmolen aan de westzijde van het Cultuur Historisch Museum (CHM) te De Waal. We zijn verheugd over de beslissing van de rechtbank maar ervaringen uit het verleden geven ons weinig vertrouwen in de toekomst. Vandaar . . .

Na het verlenen van de vergunning is er door een groot aantal inwoners van De Waal een bezwaarschrift ingediend. Ondergetekende heeft dat namens 31 betrokken en bezorgde inwoners een gedaan. Gemeente heeft slechts 3 van de bezwaarden ontvankelijk verklaard. Ook andere bezwaarden zijn niet ontvankelijk verklaard. Hierbij is uitsluitend het afstand- en zichtcriterium gehanteerd en is men volledig voorbij gegaan aan het grotere, algemene dorpsbelang, o.a. leefbaarheid. Betrokkenheid en interesse van de burger wordt hier afgedaan als niet van belang, zijnde geen belanghebbende. Dat dat schadelijk is voor de reputatie van gemeente en gemeentepolitiek, is evident.

Ook hebben we vraagtekens bij de rol van de Stichting Dorpsherstel als financierder van dit plan. De Stichting slaat hiermee een geheel nieuwe weg in door een replica van een bouwwerk te willen bouwen op een plaats waar het nooit gestaan heeft en waar het nooit in de oude functie (aandrijving karn) kan worden hersteld. Er is geen enkele aantoonbare functionele verbondenheid tussen het CHM en de replica. De bewering dat gebruik identiek of nauw gerelateerd is, is op zijn minst twijfelachtig zo niet onwaar. Naar onze mening is dit in strijd met de doelstelling van de Stichting Dorpsherstel.

Het zal ook voor de bestuursleden af en toe verwarrend zijn om de juiste pet op te zetten. Als voorzitter van zowel Stichting Dorpsherstel, Historische Vereniging en CultuurHistorischMuseum, ligt verwarring op de loer. Wanneer daarnaast ook andere bestuursleden dubbelfuncties in de besturen invullen, dan is de verwarring compleet. Ook de Texelse Courant komt er niet echt uit. In het artikel van vrijdag 7 juli over de rosmolen worden de twee besturen ook verwisseld.

Ter informatie: de huidige eigenaar van de Volharding (waar de rosmolen ooit gestaan heeft) zou de replica van de rosmolen wel weer terug willen. En de heer Anton Witte van "Wezenspyk" heeft belangstelling om de replica van de rosmolen bij het bedrijf te plaatsen. Een karnmolen bij een zuivelbedrijf, hoe passend kan het zijn . . . 

Vervolgens vraag ik uw aandacht voor het volgende: B&W is in april 2012 akkoord  gegaan met de verplaatsing van de rosmolen. Echter, hierbij is uitdrukkelijk door B&W gesteld dat:

de rosmolen op het binnenterrein of aan de achterzijde van het museum moet worden geplaatst. Vanuit ruimtelijk en stedenbouwkundig oogpunt zijn er bezwaren tegen het plaatsen aan de westzijde. Tevens is er geen bereidheid om hiervoor (i.c. de rosmolen) parkeerterrein op te offeren, aldus B&W.

In het verweerschrift van de gemeente naar aanleiding van de ingediende bezwaarschriften en tijdens de zitting bij de rechtbank wordt volledig ten onrechte door verweerder beweerd dat het parkeerterrein dezelfde bestemming zou hebben als het museum en sinds jaar er dag ten behoeve van het museum in gebruik is. Dat is gewoon niet waar!

U kunt zich inmiddels wel voorstellen dat wij, bezorgde bewoners van De Waal, ons afvragen wat de waarde is van gemaakte afspraken en/of vastgestelde plannen. Niets heeft eeuwigheidswaarde maar 2012 is nog niet zo heel lang geleden. Er is in de tussenliggende periode niets concreet veranderd ten aanzien van het parkeerterrein wat een andere zienswijze rechtvaardigt.

Het is een steeds terugkerend probleem dat het museum "maar doet" om vervolgens af te wachten of er inwoners van De Waal zijn die (van) zich laten horen. Of dat nou gaat over een reclame-uiting aan de gevel van het huis van de buurman, het zomaar plaatsen van een tandwielkast met hekje het openbare parkeerterrein, drie klapperende banieren in een smalle straat, negeren van het 1-richtingsverkeer, "ze doen maar". Dat de gemeente  vervolgens weinig daadkracht toont, bij laat zitten, is op zijn minst frustrerend en roept soms vraagtekens op. De museumlobby is kennelijk behoorlijk groot. Dat alles maakt het buitengewoon lastig een werkbare relatie met het bestuur van het CHM te realiseren.

Jaren geleden concludeerde Gedeputeerde Staten al dat de grens was bereikt van wat nog aanvaardbaar wordt geacht wat betreft de omvang van het museum in relatie met de bewoonde omgeving. Wij hopen dat U onze zorgen ten aanzien van deze ontwikkelingen met betrekking tot het CHM serieus wilt nemen en bestuurders en ambtenaren zult aanspreken op hun verantwoordelijkheden.

Met vriendelijke groeten,

Clementine Biekmann,

namens BBDW (Bezorgde Bewoners De Waal)

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Visroken, een oude traditie die onder meer tijdens de Strender Visrookwedstrijd in ere wordt gehouden, verdient de status van cultuurhistorisch erfgoed.Reageren!