Logo texelsecourant.nl
Wat ik zeggen wou

Landbouw en natuur

  Ingezonden

Jan Koolhof reageert op de ingezonden brief van de Vogelwerkgroep die in de krant van afgelopen dinsdag geplaatst was. Voor de volledigheid hebben wij die brief onder de brief van Koolhof geplaatst. 

Landbouw en natuur

Met erg veel verbazing heb ik het artikel van Vogelwerkgroep Texel  gelezen in de TC van 14 maart j.l.

Het artikel geeft een onjuiste weergave van de praktijksituatie op het eiland. Het is onzin om te verkondigen dat de natuur veel last van de landbouw heeft. Uit het noemen van ontwatering, inwaaien van mest- en bestrijdingsmiddelen, de gif- en ammoniakdeken  waaronder we allemaal bivakeren zijn zaken die de natuur verarmen en onze gezondheid aantasten is een  stelling die op geen enkel punt de werkelijke situatie weergeeft van het eiland. Het is een kreet van een schribent die in het geheel geen enkel  praktijk kennis heeft  van de werkelijke situatie op het Texel   De citaat is geënt uit gebieden waar de veebezetting per ha hoog. Dit geldt zeker niet voor het eiland waar gemiddeld genomen een lage veebezetting aan rundvee en schapen per ha is. Door de vrij extensieve  bedrijfsvoering met vee is de uitstoot van ammoniak beperkt. Onderzoek heeft dit  in het verleden aangetoond.  Daarna is de veestapel niet of nauwelijks in aantal toegenomen. En wanneer er dan ook nog gif bij wordt betrokken is de onjuistheid van het artikel compleet. Texel kent geen intensieve teelten met input van veel  gewasbeschermingsmiddelen. Ook de kreet dat de landbouw industrialiseert en daarmee mijlenver  van  de natuur af staat is volledig  onjuist. Gelijk in andere delen van Nederland en Europa gaat de Texelse agrarische ondernemer met zijn tijd mee om  voor de toekomst een bestaansrecht te behouden. Andere eisen aan het huisvesten van vee en opslag van produkten zorgt voor andere soorten gebouwen. Bij het vee gaat het vooral om een beter leefmilieu in de stallen en beter  dierenwelzijn  waar de gemeenschap om vraagt. Voor de opslag en verwerking van akkerbouw- en bloembollengewassen in bewaarschuren zijn andere normen door onderzoek gekomen om kwalitatief hoogwaardige produkten te kunnen leveren.

Als ik dan ook nog lees dat de natuur met zijn gevarieerde vegetaties en vogelleven  is teruggedrongen tot de natuurgebieden dan zakt mijn broek in het geheel af. Het is jammer dat vogelwerkgroep niet de kennis heeft van de praktijk vanuit het verleden, waarbij er een rijk vogelleven was in de natuur gebieden waar ook agrarische activiteiten waren. Er liepen koeien en er kwam mest op de percelen. Daar waren de vogels blijkbaar dankbaar voor want ze verbleven er in vrij grote aantallen. Ik denk hier dan speciaal aan de graslanden bij de Rovershut in gebruik bij Witte van Bloemwijk, in de Nederlanden fam. Hopman, de Muy Stark,Leber, Zoetelief en Witte en dan nabij de Krim bij de fam Koorn.Kijk nu eens naar een gebied als Waalenburg dat er troosteloos bijligt. Toen er nog geboerd werd door de fams Witte,Kuip, Zoetelief, Rikkenberg, Slot,Huisman,Boot was het  in het voorjaar een lustoord om in het gebied te zijn. De kievit, Grutto, Tureluur, Scholekster , meeuwen en andere vogels lieten hun geluid horen. Helaas is het nu stil of een broedpaar ganzen moet overvliegen. Met het vertrek van de veehouders  uit de gebieden zijn ook de meeste vogels meegegaan.

In vergaderingen is weleens gevraagd waarom de gebieden afgeplagd moesten worden. Er werd dan verteld dat er subsidie werd gegeven op plantjes en niet op vogeltjes.  Dus daar werd op ingehaakt. Met als resultaat vrij veel biezengroei.Het is maar welke keus er wordt gemaakt. Om nu de agrarische sector te veroordelen op zaken waar ze nauwelijks schuld aan hebben is iets dat wat  mij niet past. De grote overlast van de ganzen,waar ook  de natuur schade van ondervindt, komt vanwege het uit de jacht halen van deze vogels. Nu bestaat het beleid uit veel papier en theorie maar niet op het doen verminderen van ganzen door een juist beleid dat er voor zorgt dat het aantal ganzen verminderen .Uiteraard komen er toeristen voor de natuur op het eiland. Maar niet alleen daarvoor. De meerderheid komt voor de zon en stranden en de gevarieerdheid aan gewassen op de agrarische gronden. Kijk maar eens nu de eerste bloembollen bloeien. Tot besluit merk ik nog op dat toen de gronden op de Hoge Berg  in wisselteelt werden gebruikt daar ook vogels  waren die zich er thuis voelden. Wellicht komt dat nog eens terug.

Jan Koolhof

De brief van van Vogelwerkgroep

Het stuk op pagina 3 in de TC van 10 maart 2017 vraagt om een reactie vanuit de natuurbescherming. Allereerst: praten over spanningsveld landbouw en natuur met de provincie: waarom waren daar geen natuurbeschermers en/of terreinbeheerders bij? Er is zeker een spanningsveld tussen landbouw en natuur maar hierbij is het werkelijke probleem dat de landbouw steeds verder industrialiseert en daarmee mijlenver van de natuur af is komen te staan. Het grootste deel van het landbouwgebied heeft helaas helemaal niets meer met natuur te maken. Heeft de hoeveelheid natuur op Texel z'n maximum bereikt? Vroeger was het hele eiland, ook het agrarisch gebied, rijk aan natuur. Nu is de natuur met zijn gevarieerde vegetaties en vogelleven teruggedrongen tot de natuurgebieden. De weidevogels zijn praktisch verdwenen; de enige vogels die het nog goed doen op het boerenland zijn de ganzen: maar ook die moeten dood, of op z'n minst verjaagd van de landbouw. Er is op Texel, evenals elders in Nederland, dus veel minder natuur gekomen. Je kunt met alle projecten die nu lopen daarom hooguit spreken van een minimale poging tot herstel van wat verloren is gegaan de afgelopen eeuw.

De landbouw heeft last van de natuur? Het is eerder andersom: de natuur heeft veel last van de landbouw: ontwatering, inwaaien van mest en bestrijdingsmiddelen. de gif- en ammoniakdeken waaronder we allemaal bivakkeren zijn zaken die de natuur verarmen en onze gezondheid aantasten. Ons eiland verdient z'n geld voor een belangrijk deel met het toerisme. De meeste toeristen komen voor de natuur en het oorspronkelijke landschap en niet voor monotone akkers of weilanden of de nieuwe boerenschuren die het agrarische landschap in toenemende mate zijn gaan domineren. Toppunt van de omgekeerde wereld: onder druk van de landbouw heeft Staatsbosbeheer Zeeburg, het opvanggebied voor Rotganzen verkocht en daarmee teruggeven aan de landbouw. En nu klaagt de LTO dat ze een Rotganzenprobleem gaan voorzien omdat Zeeburg niet meer tot nut voor de ganzen beheerd wordt.

Meer ruimte voor de natuur en een schonere en natuurvriendelijkere landbouw is de enige weg die op den duur voorkomt dat we onze planeet totaal uitwonen. Wij zouden willen zeggen: te beginnen op Texel waar de natuur nota bene de belangrijkste bron van inkomsten is.

Vogelwerkgroep Texel

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Initiatiefnemers van de petitie "Zeg nee tegen 5G" waarschuwen dat 5G (snel internet) schadelijke is voor onze gezondheid. Mee eens of niet mee eens?Reageren!