Logo texelsecourant.nl
Foto: Texelse Courant

Opgravingen Groeneplaats afgerond: Veel gegevens en vondsten

  Historie

Na zes weken graven is het archeologisch onderzoek op de Groeneplaats afgerond en worden de onderzochte locatie weer dichtgegooid met zand en bestraat.

"De opgraving heeft veel gegevens en vondstmateriaal opgeleverd. Deze werpen meer licht op de bijzondere geschiedenis van Texel en Den Burg." Die conclusie trekt het team van archeologen. Er zijn onder andere resten van een vroegmiddeleeuwse ringwalburg teruggevonden. Alle vondsten worden gedetermineerd, onderzocht en zorgvuldig bewaard. Binnen twee jaar moet het volledige onderzoek zijn gerapporteerd. Op kortere termijn, in het voorjaar, geven de archeologen een lezing in Den Burg waarbij de resultaten van het onderzoek gepresenteerd worden.

De oudste gevonden resten dateren uit de Late IJzertijd (250 v. Chr – 12. V. Chr). Het gaat om erfscheidingen in de vorm van greppels, akkers met sporen van landbewerking en aardewerkvondsten die mogelijk met een religieus ritueel motief zijn begraven. De in het oog springende vondst uit de vroege middeleeuwen is de gracht van de ringwalburg. De gracht en de vulling hiervan kon in meerdere dwarsdoorsnedes nauwgezet bestudeerd worden. In de volle middeleeuwen is tussen de vroegmiddeleeuwse ringwalburg en het latere Agnietenklooster een pad aangelegd op de dichtgegooide gracht. Dit pad, dat herkend werd aan de hand van de indrukken van karrewielen, liep vanaf de huidige Zwaanstraat tot de kern van het oude Den Burg. Mogelijk hebben dit pad en karrenspoor te maken met het graven van de nieuwe gracht en het egaliseren van het terrein in de 14de eeuw.

Graven van dieren

Op een diepte van 2 meter onder de Groeneplaats werd nabij de toegang van de Elemert in een kuil het skelet van een klein middeleeuws paard of veulen gevonden. Het lag nog in anatomisch verband met het hoofd schuin gekeerd over de voorbenen. De kuil was afgedekt met flinke veldkeien. Nabij deze kuil werd nog een kleine kuil met dierenbotten afgedekt met veldkeien aangetroffen. Onder de locatie van de Pofferglop is op vergelijkbare diepte een tweede begraven veulen gevonden. Wat deze merkwaardige dierbegravingen betekenen en hoe oud deze precies zijn, wordt nu uitgezocht.


Sloop klooster en bouw van 't Raaksje

In de late middeleeuwen wordt het kloosterterrein in gebruik genomen. Hiervan zijn meerdere erfafscheidingen gevonden, waaronder diepe kuilen, kleine grachten, een tuunwal en een kloostermuur. Aan de hand van het archeologisch onderzoek kunnen de exacte grenzen en afmetingen van het kloosterterrein nu worden bepaald. Opmerkelijk is de aanwezigheid van vele waterputten langs de Parkstraat. Na 1573 is een deel van de gebouwen van het klooster gesloopt en is het terrein opnieuw ingericht. Baksteen en zogenaamde montantstenen van de stijlen van de laat-gotische kerkramen zijn weer toegepast in fundering van de achtergevel van de 19de-eeuwse huizen langs de Groeneplaats. Vlakbij deze achtergevel van de schamele huizen -'t Raaksje genoemd -, werd een kuil gevonden die was volgestort met historisch vensterglas. Tussen deze ruitjes bevonden zich gebrandschilderde fragmenten die mogelijk in de 14de of 15de eeuw zijn gemaakt. Vensterglas uit deze periode is uiterst zeldzaam. Zowel de vensterdelen als de ruiten kunnen afkomstig zijn van de laatmiddeleeuwse kapel die op het kloosterterrein stond.

Bijzondere geschiedenis van Texel

Tijdens het onderzoek is twee keer de mogelijkheid geboden aan Texelaars om het opgravingsterrein te bezoeken, zelf de resten te aanschouwen en uitleg daarover te krijgen. Daar is massaal gehoor aan gegeven. Op de Dag van de Texelse Archeologie, zaterdag 4 november, konden de eerste resultaten gepresenteerd worden.

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Om mensen met een economische en/of maatschappelijke binding aan Texel voorrang te geven op de woningmarkt wil het college een koopprijsgrens instellen van €450.000,- (en een huurprijs van €720,42). Alleen boven die prijs mogen niet-Texelaars kopen/huren.Reageren!