Logo texelsecourant.nl
Blogs

Eerst duidelijk maken wat 'niet veel' inhoudt

  Column

"De respons was eigenlijk wel goed. Ik denk dat Texelaars inzien dat er onder de streep niet veel hoeft te veranderen."

Veelbelovende woorden die Jan van de Venis, voorzitter van het Nationaal Park Duinen van Texel onlangs uitsprak over de plannen om van heel Texel nationaal park te maken. Kanttekening: Hij sprak hierbij over een klankbordavond waar zeer weinig mensen waren. Later bleek dat veel anderen er toch wat anders over dachten. De politiek en de boeren zagen het niet zitten en ook op onze poll waren de invullers overtuigend tegen. 

Ik denk dat dat Texelaars in beginsel niet tegen het huidige Nationaal Park zijn. Maar in een periode dat steeds meer Texel in natuur verandert, vindt men het wel mooi. Bovendien ontstaat bij mij het idee dat er al verregaande gesprekken zijn geweest met instellingen als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Texelaars regeren graag zelf over 'hun' eiland en het gevoel dat die grip verdwijnt, neemt steeds grotere vormen aan. Nu zijn veel logiesverstrekkers nog 'gastheer van het Nationaal Park'. Het kan toch niet zo zijn dat ze straks gast zijn in het Nationaal Park van de provincie.

Als we meneer Van de Venis moeten geloven, biedt de status van Nationaal Park ons vooral voordelen. Over restricties en beperkingen wordt in dit soort verhaaltjes altijd gezwegen. De opmerking dat er niet veel hoeft te veranderen, strookt niet met doelstelling van het Nationaal Park in zijn huidige vorm. Als heel Texel Nationaal Park wordt, geldt dit neem ik aan voor heel Texel. Ik heb voor het gemak het document "Beheer- en Inrichtingsplan Nationaal Park Duinen van Texel Periode 2008 - 2017" er maar even bij gepakt (op deze titel is het hele document via deze titel te Googelen). 

Een aantal opvallende zaken: 

-        Het Overlegorgaan streeft naar een maximale vermindering van de overlast door het vliegverkeer boven en in de nabijheid van het Nationaal Park.

-        Bij het verlenen van toestemming aan (sportieve) evenementen binnen de grenzen van het Nationaal Park worden de doelstellingen van het Nationaal Park als uitgangspunt genomen. Dit betekent dat recreatief medegebruik in beginsel wordt geaccepteerd, maar dat dit niet ten koste mag gaan van de in het wild levende planten en dieren en aan de natuurbeleving van bezoekers van het Nationaal Park.

-        Nieuwe evenementen krijgen in principe alleen toestemming binnen het Nationaal Park als ze aansluiten bij de doelstellingen van het Nationaal Park of bijdragen aan het draagvlak voor het Nationaal Park. Daarbij gaat het om maatwerk.

-        Gemotoriseerd verkeer speelt in het Nationaal Park een ondergeschikte rol en is zoveel mogelijk in het Nationaal Park teruggedrongen.

-        Er wordt alleen tot verdere openstelling van mogelijkheden buiten de paden voor wandelaars overgegaan als de natuurdoelstelling van het Nationaal Park zich hiertegen niet verzet

-        Het verkeersbeleid in het Park is 'autoluw'.

-        Het Overlegorgaan streeft er naar dat de recreatieve druk op de natuurwaarden in het Nationaal Park niet verder toeneemt en dat de schadelijke effecten zelfs worden verminderd. Hiertoe zal het de recreatiedruk concentreren op de minst kwetsbare delen van het park.

-        Het Beheer- en Inrichtingsplan formuleert geen nieuwe wettelijke verplichtingen, mede omdat het Overlegorgaan hiertoe geen bevoegdheden heeft.

-        Ondanks de beperkingen hecht het Overlegorgaan aan ruimte voor spontane natuurontwikkeling. Het Overlegorgaan is van mening dat het in het aangeharkte en dichtbevolkte Nederland van groot belang is om hiervoor gebieden te reserveren, naast de gebieden waar de Natura 2000 doelen worden gerealiseerd.

-        Voor het Nationaal Park is vooral de zonering van het gebruik van het strand relevant.

-        Sinds de instelling van het Nationaal Park in 2001 is aan de landzijde een aantal gebieden omgevormd tot natuurgebied. Toch kiest het Overlegorgaan er niet voor om het Nationaal Park om die reden uit te breiden. Voor het beheer van deze gebieden is de Nationaal Park status niet nodig, terwijl de landbouw vreest voor de externe werking die mogelijk uitgaat van de status als Nationaal Park. Over de oostelijke grens is overigens nog veel onduidelijkheid. Door de oostelijke begrenzing van het Nationaal Park te verduidelijken wordt deze discussie over werkelijke 'grens' van het Nationaal Park gesmoord.

Kanttekeningen

Er is dus nog wat werk aan de winkel. Ik gun de natuur veel ruimte, maar wel wanneer de afspraken met de bewoners gemaakt zijn. Deze punten hierboven komen allemaal uit een document van het Nationaal Park zelf. Snelheidszonering wordt ook genoemd. Gaan we straks echt overal zestig of langzamer rijden? En de autocross kunnen we straks ook op onze buik schrijven met deze plannen. Gooien we het vliegveld dicht en sluiten we te pas en te onpas paden af als daar een beschermde vogel zit te poepen? De opmerking 'Texel moet geen museum worden' is wel degelijk een terechte. Ik weet niet wat er beloofd is, maar geld zal een rol spelen. We zien in het document dat uitbreiding in 2008 nog geen doel was, maar dat dit soort standpunten veranderen. Dat mag, maar neem de bevolking dan wel mee. Meer draagvlak creëren was ook één van de doelstellingen. Dat lukte aardig tot Han Lindeboom zich onhandig uit begon te drukken. Het is voor de nieuwe voorzitter te hopen dat hij niet dezelfde fout maakt. Van mij hoeft een uitbreiding niet. Ik weet het Nationaal Park nu ook wel te vinden. 

Maar uiteindelijk heeft Texel niets te zeggen, de provincie bepaalt. 

Job Schepers

De blogs worden geschreven op persoonlijke titel en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Het zijn geen journalistieke producties, maar stukken gevormd vanuit mijn mening. Ik ga graag de dialoog aan. Dat kan via Facebook onder het bericht, maar ook via de mail. Ik probeer altijd overal op te antwoorden.

Koppiestiêd op Texel
Voorziet de website wekelijks van een blog over wat er speelt op Texel.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ik ben blij dat Texelpop terugkeert.Reageren!