Logo texelsecourant.nl
Het kantoor van Woontij.
Het kantoor van Woontij. (Foto: Woontij)

Positief resultaat voor Woontij in 2018

Woontij heeft in 2018 een positief jaarresultaat behaald van €15,4 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door waardeveranderingen van het vastgoed van €10,8 miljoen. Het genormaliseerde jaarresultaat is €4,6 miljoen, en dat is hoger dan het resultaat 2017 van €3,8 miljoen.

De meeste financiële parameters laten een positief beeld zien, met uitzondering van de rentedekkingsgraad (ICR). De rentedekkingsgraad geeft aan hoe vaak uit de netto kasstroom (netto-inkomsten) de verschuldigde rente aan de geldverschaffers kan worden betaald. Hoe hoger de dekkingsgraad, des te kleiner het risico dat de corporatie de renteverplichtingen niet kan nakomen. Dit kengetal is voor Woontij 1,2, en dat is lager dan de norm van 1,4 die het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) hanteert. Dit wordt veroorzaakt door de eenmalige extra betaling aan vennootschapsbelasting in 2018. De verwachting is dat dit kengetal in 2019 weer voldoet aan de norm.

Het balanstotaal steeg van €287 miljoen naar € 301 miljoen. Het eigen vermogen van €190 miljoen naar €205 miljoen. De marktwaarde van de huurwoningen is totaal €268 miljoen en de WOZ-waarde zelfs € 345 miljoen. Het schuldrestant van de financiering is €66 miljoen. Doordat in 2018 meer huurwoningen zijn verkocht dan nieuw gebouwd daalde de woningvoorraad van 2183 naar 2174. De komende jaren verwacht Woontij een stijging naar tenminste 2300 woningen. De gemiddelde huurprijs is met 1,3% gestegen tot €539,-. Het aantal ingeschreven woningzoekenden steeg met 19% tot 3237. Het aantal actieve woningzoekenden steeg met 21% naar 893 huishoudens.

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Het beheer van paden op de Hoge Berg door middel van schapenbegrazing is een goed idee.Reageren!