Logo texelsecourant.nl
Artistieke impressie van de zandige dijk en daaronder een dwarsdoorsnede.
Artistieke impressie van de zandige dijk en daaronder een dwarsdoorsnede.

Informatiebijeenkomst over zandige dijkversterking

  Aankondiging

Wanneer alles volgens plan verloopt, start de aanleg van de zandige dijk bij de Prins Hendrikpolder in 2018.

Een innovatieve oplossing waarbij de dijkversterking wordt gecombineerd met, natuur- en een zekere mate van recreatie. Een variant waar veel onderzoek aan vooraf is gegaan, op uiteenlopende gebieden en verschillende belangen zijn afgewogen. Begin december worden de plannen behandeld in het bestuur van de provincie Noord-Holland en wordt besloten of de plannen worden vrijgegeven voor de ter inzagelegging. Van 19 december 2016 tot en met 30 januari 2017 liggen de plannen naar verwachting ter inzage en kan iedereen daarop reageren.

Vooruitlopend hierop wordt donderdag 8 december in het NIOZ een (inloop) informatiebijeenkomst gehouden. Over waarom zijn bepaalde keuzes gemaakt, welk onderzoek is gedaan, wat de resultaten hiervan zijn en wat de verwachtingen voor de toekomst zijn. Iedereen kan tussen 16.30 en 20.00 uur binnenlopen. In de foyer van het NIOZ staan borden met informatie over het project en zijn er medewerkers van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de gemeente en de provincie aanwezig die vragen kunnen beantwoorden. Daarnaast is er ieder uur, in de Noordzeezaal, een korte presentatie over hoe men tot de plannen is gekomen, welke keuzes er zijn gemaakt en hoe de inbreng vanuit de omgeving in de plannen is verwerkt. De presentaties starten om 17.00, 18.00 en 19.00 uur.

"Gezamenlijke doelen op gebied van veiligheid, natuur en recreatie bereiken"

In de aanloop naar de besluitvorming door Rijk, provincie, HHNK en de gemeente is uitgebreid onderzoek gedaan. Technisch, financieel, juridisch, planologisch, morfologisch (hoe het zand zich gedraagt) en ecologisch. "Daarbij is ook goed gekeken naar alle denkbare effecten die buiten het gebied kunnen optreden. Zoals de mogelijke slibvorming meegenomen in de haven, zoute kwel en schaduwwerking", vertelt burgemeester Uitdehaag. "Van belang is dat we de doelen op gebied van veiligheid, natuur en recreatie bereiken. Dat gaan we monitoren", vertelt directeur Water van HHNK Joost de Ruig. Daarnaast worden de effecten op de omgeving gemonitord, zoals de ontwikkeling van het zoutgehalte in de polder. "De nulsituatie is het uitgangspunt, de metingen zijn al begonnen. Het zoutgehalte meten we bijvoorbeeld al jaren. Ook maken we gebruik van meerjarige vogeltelgegevens. De zandvangers zijn recent geplaatst."

Hoe het buitendijkse gebied er uit komt te zien, staat wel ongeveer vast, maar nog niet exact. Dat geldt ook voor het exacte traject van het beoogde fietspad, waarvan wel vast staat dat het tussen Ceres en het PH-gemaal over de dijk loopt en meer zuidelijk over het zandige deel. De Ruig: "Deels leggen we de ontwerpopdracht neer bij de aannemer. We stimuleren de aannemer tot een zo goed mogelijke prijs- kwaliteit, een onderhoudsarm ontwerp, het voorkomen van hinder voor de omgeving èn een zo hoog mogelijke ruimtelijke kwaliteit. Zo is dat bij de Hondsbosche Zeewering ook gebeurd."

Ceres

Dat het strandje van Ceres onder het zand verdwijnt staat wel vast. Dat dit voor menig Texelaar als een onaangename verrassing kwam, heeft aan de bestuurstafel de nodige wenkbrauwen doen fronsen. Uitdehaag: "Ons beeld is steeds geweest dat Ceres wel zou verdwijnen. Men moet zich wel realiseren dat tussen het moment dat de eerste plannen zijn gemaakt en nu, Oudeschild bij de Passantenhaven een nieuw strandje heeft gekregen.

De zandige variant is bedacht en ingebracht door een brede vertegenwoordiging van Texelse belangen- en bewonersorganisaties. Rijk, provincie, gemeente, provincie en het Waddenfonds dragen bij. Het zou echt van onbehoorlijk bestuur getuigen als we nu, in het laatste traject, op het besluit voor de zandige variant zouden terugkomen. Daar zitten grote risico's en nadelen aan. Denk aan de meerwaarde voor Texel als vogeleiland die we missen, de vertraging die we oplopen in de versterking van de waterkering, de verwachtingen die zijn gewekt en de onderzoekskosten die reeds zijn gemaakt.. Bovendien: aan de binnendijkse oplossing zitten ook nadelen. Die waren destijds de reden om voor de zandige dijk te kiezen. Het kleipakket voor de dijkversterking zou plaatselijk tot 55 meter landinwaarts gaan. Door naar buiten te gaan behouden we grond in de polder, zodat die beschikbaar blijft voor de landbouw. We krijgen er straks een prachtig natuur- en recreatiegebied bij. Natuurlijk kun je niet overal komen, maar dat is nu ook het geval in de duinen aan de westkust. "

Schapen

Of de schapen op de dijk terugkeren is nog niet zeker, maar het hoogheemraadschap is volgens De Ruig zeker bereid de mogelijkheden van een ecologisch beheer die HHNK voorstaat in combinatie met behoud van dit typische Texelse beeld te verkennen.

In totaal wordt 4,5 miljoen kubieke meter zand aangebracht. De uitvoering van het werk is begroot op €45 miljoen. Het Rijk betaalt €30 miljoen, het Waddenfonds €12,2 miljoen, andere gelden komen van HHNK, de provincie en de gemeente. Bij die kosten is rekening gehouden met 50 jaar toekomstig onderhoud.

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, hoofdredacteur Texelse Courant en Texel Magazine. Lid Redactioneel Overleg Nederlandse Nieuwsblad Pers.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ik ga met Ouwe Sunderklaas:Reageren!