Volgens Lap is het netto agrarisch areaal op Texel reeds ver beneden de grens van minimaal 8800 hectare die in het bestemmingsplan Buitengebied is vastgelegd en gaat de afname door. Hij wijst erop dat er in de praktijk in toenemende mate agrarische percelen zijn die ‘actief niet agrarisch’ gebruikt worden en na enkele jaren gemakkelijk in andere functies worden omgezet omdat de percelen toch ni...