Dat blijkt uit een aantal wensen en bedenkingen die het college heeft met betrekking tot de nieuwe Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord. Dat stuk is bedoeld om de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie in 2030 een stuk hoger te hebben dan nu.

Het college geeft aan meer ruimte te willen hebben dan nu beschreven staat en vindt dat energieopwekking voor iedereen moet gelden. “Niet alleen voor particulieren maar ook voor bijvoorbeeld bedrijven.”

Burgemeester en wethouders stellen bedenkingen ten aanzien van de zoeklocaties voor windenergie. “Planologische consequenties moeten we eerst in beeld brengen.” De Rede van Texel, Oudeschild en De Cocksdorp worden in de strategie genoemd als zoeklocaties.

Het college stelt in de wensen en bedenkingen prioriteit te willen leggen bij het inzetten op zonnepanelen op daken en op parkeerterreinen. Het college wil afspraken maken met netwerkbeheerder Liander over hoe dit te realiseren is.

Het college geeft aan voorstander te zijn van zonnepanelen op water en wil de mogelijkheid van een innovatiebaai zoals beschreven in Planet Texel aan de oostkant van het eiland nabij Nieuweschild nader onderzoeken. Dat voorstel kwam naar voren tijdens een informatieavond die eerder dit jaar in het gemeentehuis werd gehouden.

Wat betreft windmolens zegt het college te willen onderzoeken in hoeverre ‘kleinere oplossingen’ kunnen worden ingezet die niet leiden tot aantasting van het landschap. “Oplossingen zoals windwokkels die door particulieren kunnen worden ingezet en die minder effect op het landschap hebben.”

Bedoeling is ook om de mogelijkheid van zonnepanelen op fietspaden en andere verhardingen verder te onderzoeken.

De politieke partijen krijgen de raadsvergadering van 16 september de gelegenheid om wensen en bedenkingen te formuleren. Bedoeling is dat er in de zomer van 2021 definitieve besluiten over de Regionale Energie Strategie voor Noord-Holland Noord worden genomen.