Om een goed beeld te krijgen hebben Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Agrarische Natuur- en Landschapvereniging De Lieuw Texel begin juni gezamenlijk een telling uitgevoerd van het aantal alarmerende grutto’s met bijna vliegvlugge jongen. In opdracht van Provincie Noord-Holland is er dit jaar door Landschap Noord-Holland een inventarisatie van de broedparen van alle weidevogels op Texel gedaan. Het hierbij getelde aantal grutto broedparen heeft men vergeleken met het aantal alarmerende grutto’s om inzicht te krijgen in het broedsucces.

De meeste grutto’s broeden op Texel geconcentreerd in een aantal gruttokernen. Belangrijke gruttokernen zijn de natuurgebieden Dorpzicht, Waalenburg en Noordkaap. In het agrarisch gebied ligt er een gruttokern in de Buitendiek en de Grie bij Den Hoorn. Grutto’s broeden hier in vochtig en bloemrijk grasland. Daarnaast zijn er verspreid over het eiland nog een aantal plekken waar lage aantallen grutto’s broeden. In het agrarisch gebied zijn op de meeste percelen waar grutto’s broeden beheerovereenkomsten met de boer afgesproken om tussen 1 april en eind juni niet te maaien of te beweiden, zodat grutto’s en andere weidevogels ongestoord kunnen broeden.

Dat betekent dat 22 procent van de broedparen vliegvlugge jongen heeft voortgebracht, niet genoeg om de gruttopopulatie in stand te houden.

Begin mei zijn er 202 gruttobroedparen geteld. Begin juni waren er nog 45 alarmerende gruttogezinnen. Dat betekent dat 22 procent van de broedparen vliegvlugge jongen heeft voortgebracht, niet genoeg om de gruttopopulatie in stand te houden. Hiervoor is een broedsucces van meer dan 65 procent nodig. Het resultaat komt overeen met het algemene beeld van het broedsucces van grutto's in Nederland. Door de droogte in het voorjaar, in combinatie met predatie, is het broedsucces van grutto dit jaar in veel gebieden erg laag. Op Texel waren de resultaten het best in delen van natuurgebieden met een hoge grondwaterstand zoals Dorpzicht en Waalenburg, maar nog wel te laag.

Dit betekent overigens niet dat het met alle weidevogels op Texel slecht gaat. De veldleeuwerik en de gele kwikstaart komen in hoge aantallen voor. Ook de kievit en de scholekster lijken dit jaar een beter broedsucces te hebben dan in voorgaande jaren. Voor deze soorten is het weidevogelseizoen nog niet afgelopen. Er komen nog steeds kieviten en scholeksters uit het ei.